N. 465566 (2022-546364) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465566 (2022-546364)
Referentienummer:Neufchâteau-lacneufch-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:02/01/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Luxemburg (België)
Onderwerp:
gerg
Beknopte beschrijving:
gergreg
Aanbestedende overheid:
Neufchâteau, Grand’Place 1, 6840 Neufchâteau BE
+32 61275093
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Neufchâteau
Nationaal identificatienummer: 0206.543.781_21154
Grand'Place 1
Neufchâteau
6840
Telefoon: +32 61275093
delphine.defosse@neufchateau.be
http://www.neufchateau.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465566
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465566
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Neufch%C3%A2teau-lacneufch-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


gerg


Neufchâteau-lacneufch-F02_0

gergreg


opjhidzcnizf


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 2

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Classe: Classe 3 : jusqu'à 500.000 EUR, Catégorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-01-02
Plaatselijke tijd: 00:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-01-02
Plaatselijke tijd: 00:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
Bruxelles
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'Etat
Bruxelles
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'Etat
Bruxelles
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24