N. 465598 (2022-546428) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465598 (2022-546428)
Referentienummer:TECH-PR-2022-034-F05_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:22/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type:Leveringen
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
De levering van onderdelen HVAC
Beknopte beschrijving:
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Nationaal identificatienummer: 0242.069.537_22553
Motstraat 20
Mechelen
2800
inkoop@delijn.be
www.delijn.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465598
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465598
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TECH-PR-2022-034-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


De levering van onderdelen HVAC


TECH-PR-2022-034-F05_0

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN: De levering van onderdelen HVAC, een raamovereenkomst voor drie jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar


Gunningscriteria
Looptijd in maanden 36
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

tweemaal verlengbaar met één jaar


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Zie bijgevoegde selectieleidraad


Zie bijgevoegde selectieleidraad


Zie bijgevoegde selectieleidraad


AFDELING: PROCEDURE

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-22
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De indiening van de aanvraag tot deelneming / kandidaatstelling dient te gebeuren op de volgende wijze: Elektronisch via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 §7 van deWet. Indien de indiening op een andere manier gebeurt dan via E-tendering, wordt deze als absoluut nietig beschouwd.


Beroepsinstantie
Eerste Voorzitter van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24