N. 465599 (2022-546431) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465599 (2022-546431)
Referentienummer:WoninGent cvba-so-2022-054 Steenbekestraat-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:23/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Isoleren en vernieuwen van daken in wooneenheden Steenbekestraat te Gent
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht betreft het vernieuwen van de hellende daken van de huizen en tuinbergingen.
Aanbestedende overheid:
WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54, 9000 Gent BE
+32 477850667
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


WoninGent cvba-so
Nationaal identificatienummer: 0400.032.156_525075
Lange Steenstraat 54
Gent
9000
Telefoon: +32 477850667
karolien.deneef@woningent.be
www.woningent.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465599
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465599
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=WoninGent+cvba-so-2022-054+Steenbekestraat-F02
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48982
Sociale Huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Isoleren en vernieuwen van daken in wooneenheden Steenbekestraat te Gent


WoninGent cvba-so-2022-054 Steenbekestraat-F02_0

Deze opdracht betreft het vernieuwen van de hellende daken van de huizen en tuinbergingen.


Steenbekestraat


Deze opdracht betreft het vernieuwen van de hellende daken van de huizen en tuinbergingen.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium Naam: Termijnen
Weging: 30
Kostencriterium Naam: Prijs
Weging: 70
Waarde zonder btw 200000.00
Looptijd in maanden 6

Isoleren en vernieuwen van daken in wooneenheden Steenbekestraat te Gent


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie bestek


zie bestek


Klasse: N/A, Categorie: D8


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-23
Plaatselijke tijd: 12:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Gent
9000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24