N. 465601 (2022-546429) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465601 (2022-546429)
Referentienummer:VDAB - afdeling Regie-2022/50169-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:01/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Werken met vouchers in bemiddelingsopdrachten
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht werd gepubliceerd onder nummer 2022/50169 F24. Omwille van een technischprobleem in de communicatie tussen het TED Platform (Europese publicatie) en e-procurement (Belgische publicatie) werdde aankondiging en de publicatie van de vragen en antwoorden verhinderd. Deze publicatie heeft tot doel de documentenalsnog via het platform ter beschikking te stellen. Daarnaast werden alle partners die zich bekend gemaakt hebben, ingelichtop 23 november 2022. Ook werden de ontbrekende documenten en informatie gedeeld op de website van VDAB: https://extranet.vdab.be/voucherconcessies-voor-intensieve-begeleiding-en-bemiddeling.Deze publicatie heeft tot doel om iedereen die in deze communicatiekanalen niet werden bereikt, alsnog via deze weg in telichten.Indiening gebeurt niet op de aankondiging die u nu leest, maar op de oorspronkelijke aankondiging van de concessie(2022/60159 F24)
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 1000 Brussel BE
+32 25061781
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Nationaal identificatienummer: 0887.010.362_502068
Keizerslaan 11
Brussel
1000
Telefoon: +32 25061781
patrick.maes@vdab.be
Fax: +32 25061720
http://www.vdab.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465601
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465601
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+-+afdeling+Regie-2022%2F50169-F02
Werk

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Werken met vouchers in bemiddelingsopdrachten


VDAB - afdeling Regie-2022/50169-F02_0

Deze opdracht werd gepubliceerd onder nummer 2022/50169 F24. Omwille van een technisch

probleem in de communicatie tussen het TED Platform (Europese publicatie) en e-procurement (Belgische publicatie) werd

de aankondiging en de publicatie van de vragen en antwoorden verhinderd. Deze publicatie heeft tot doel de documenten

alsnog via het platform ter beschikking te stellen. Daarnaast werden alle partners die zich bekend gemaakt hebben, ingelicht

op 23 november 2022. Ook werden de ontbrekende documenten en informatie gedeeld op de website van VDAB: https://

extranet.vdab.be/voucherconcessies-voor-intensieve-begeleiding-en-bemiddeling.

Deze publicatie heeft tot doel om iedereen die in deze communicatiekanalen niet werden bereikt, alsnog via deze weg in te

lichten.

Indiening gebeurt niet op de aankondiging die u nu leest, maar op de oorspronkelijke aankondiging van de concessie

(2022/60159 F24)


Concessieovereenkomst zie 2022/50169 F24


Gunningscriteria
Aanvang 2023-09-01

ESF Vlaanderen


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
RVS zie opdrachtdocumenten
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24