N. 465607 (2022-546331) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465607 (2022-546331)
Referentienummer:Kortrijk-PPP0I4-2762/2095/2022/276-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:14/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Leveringen
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van gasolie industriële toepassing (voor een periode van twee jaar) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van gasolie industriële toepassing (voor een periode van twee jaar) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Aanbestedende overheid:
stad Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk BE, Mevrouw Melissa Merckx
+32 56278500
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


stad Kortrijk
Nationaal identificatienummer: BE 0207.494.678
Grote Markt 54
Kortrijk
8500
Mevrouw Melissa Merckx
Telefoon: +32 56278500
melissa.merckx@kortrijk.be
www.kortrijk.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2762/I4/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het leveren van gasolie industriële toepassing (voor een periode van twee jaar) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022/2762

zie II.2.4


Geraamde totale waarde: 165837.50

diverse locaties


Raamovereenkomst voor het leveren van gasolie industriële toepassing (voor een periode van twee jaar)


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. financiële draagkracht bewezen door indienen offerte


1. Louter door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver de nodige financiële draagkracht te bezitten voor het kunnen uitvoeren van deze overheidsopdracht.


1. De inschrijver moet aantonen dat hij over de nodige infrastructuur, technische middelen en technisch personeel beschikt voor het uitvoeren van de opdracht.

2. De facturatie zal via PEPPOL aangeboden worden aan Kortrijk.


1. De inschrijver moet aantonen dat hij over de nodige infrastructuur, technische middelen en technisch personeel beschikt voor het uitvoeren van de opdracht.

2. Verklaring toe te voegen waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde voldaan zal worden.


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-14
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-04-13

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24