N. 465610 (2022-546334) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465610 (2022-546334)
Referentienummer:Volkshaard cvba-PPP0ON-339/2023/2022093-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:13/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Aanbestedende overheid:
Volkshaard cvba - so, Ravensteinstraat 12, 9000 Gent BE, De heer Peter Vermaercke
+32 92235045
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Volkshaard cvba - so
Nationaal identificatienummer: VH
Ravensteinstraat 12
Gent
9000
De heer Peter Vermaercke
Telefoon: +32 92235045
Peter.Vermaercke@volkshaard.be
Fax: +32 92330623
www.volkshaard.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/339/ON/2022
Volkshaard cvba - so
Nationaal identificatienummer: VH
Ravensteinstraat 12
Gent
9000
De heer Peter Vermaercke
Telefoon: +32 92235045
Peter.Vermaercke@volkshaard.be
Fax: +32 92330623
www.volkshaard.be
https://eten.publicprocurement.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen van een erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2022093

zie II.2.4


arrondissementen Gent-Eeklo


Aanstellen van een erkend energiedeskundige type A voor het opmaken van energieprestatiecertificaten


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 12
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Niet gespecifieerd


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. bewijs aanwezig


1. Samenstelling van het bureau: lijst met werknemers, in het bijzonder het aantal personen in het bezit van het getuigschrift van een door het VEA erkende opleiding energiedeskundige type A

2. Minstens één kopie van een getuigschrift van een door het VEA erkende opleiding energiedeskundige type A.

3. Opgave van minstens twee referenties voor gelijkaardige opdrachten


1. minstens één vaste werknemer


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-13
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-06-11

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
VOLKSHAARD
Ravensteinstraat 12
Gent
9000
Telefoon: +32 92235045
info@volk.woonnet.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24