N. 465612 (2022-546437) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465612 (2022-546437)
Referentienummer:Ville d'Enghien-PPP0B4-719/2027/JVB/2022/-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:12/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: Henegouwen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie van de omgeving van het kasteel. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie van de omgeving van het kasteel. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking JVB/2022/44 zie II.2.4 Restauratie van de omgeving van het kasteel. Critères d’attribution Critère de qualité Nom: Referenties. Pondération: 35 Critère de qualité Nom: Methodologische opmerkingen. Pondération: 20 Coût Nom: Prijs Pondération: 45 Durée en jours 150
Aanbestedende overheid:
Stad Edingen, Koningin Astridlaan, 18b, 7850 Edingen BE, De heer Julien Vanbellaiengh
+32 23971464
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Stad Edingen
Koningin Astridlaan, 18b
Edingen
7850
De heer Julien Vanbellaiengh
Telefoon: +32 23971464
marchespublics@enghien-edingen.be
Fax: +32 23971459
www.enghien-edingen.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/719/B4/2022
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Restauratie van de omgeving van het kasteel. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


JVB/2022/44

zie II.2.4


Restauratie van de omgeving van het kasteel.


Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: Referenties.
Weging: 35
Kwaliteitscriterium
Naam: Methodologische opmerkingen.
Weging: 20
Kostencriterium
Naam: Prijs
Weging: 45
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.


1. e geselecteerde inschrijver levert het bewijs van inschrijving in een handelsregister van zijn lidstaat van vestiging. Lidstaat van vestiging (ECB-nummer of gelijkwaardig indien de marktdeelnemer uit een ander Europees land - zie II.3.3. Gemeenschappelijke regels).

2. Een bankafschrift.

3. Een certificaat van de verzekeringsmaatschappij dat de beroepsrisico's dekt en de verzekerde bedragen.


3. De minimumdekking per schadegeval moet ten minste gelijk zijn aan het maximumbedrag van het contract plus 15%.

Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), klasse 3


Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), klasse 3


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-12
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-12-12

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:

Afspraak te maken met de auteur van het project: COSTER & VANDEN EYNDE Architectes sprl, Rue du Château 6, 7850 Edingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Conseil d'Etat
rue de la Science, 33
Bruxelles (Etterbeek)
1040
Telefoon: +32 22349611
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24