N. 465621 (2022-546368) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: fourniture et pose de caméras et d'une alarme avec contrôle des accès au dépôt communal
Beknopte beschrijving : fourniture et pose de caméras et d'une alarme avec contrôle des accès au dépôt communal Jodoigne-2022-695 bis-F02_0 fourniture et pose des équipements avec programmation des équipements et mise en corrélation avec le portail d'accès 1370 Jodoigne - Chaussée de Tirlemont, 147 fourniture et pose des équipements avec programmation des équipements et mise en corrélation avec le portail d'accès Critères d’attribution Durée en jours 90
N. 465621 (2022-546368)
Referentienummer: Jodoigne-2022-695 bis-F02_0
Publicatie datum: 24/11/2022
 
Type: Aankondiging van opdracht
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Jodoigne
Nationaal identificatienummer: 0216.379.185_23133
Rue du Château 13
Jodoigne
1370
Régine Magoche
Telefoon: +32 10819945
regine.magoche@jodoigne.be
http://www.jodoigne.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465621
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465621
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Jodoigne-2022-695+bis-F02
http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465621

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


fourniture et pose de caméras et d'une alarme avec contrôle des accès au dépôt communal


Jodoigne-2022-695 bis-F02_0

fourniture et pose des équipements avec programmation des équipements et mise en corrélation avec le portail d'accès


1370 Jodoigne - Chaussée de Tirlemont, 147


fourniture et pose des équipements avec programmation des équipements et mise en corrélation avec le portail d'accès


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 90

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Procédure négociée directe avec publication préalable


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-12
Plaatselijke tijd: 14:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-04-11

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Conseil d'état
Rue de la Science
Bruxelles
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
conseil d'état
rue de la Science
Bruxelles
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
conseil d'état
rue de la Science
Bruxelles
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24