N. 465649 (2022-546422) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465649 (2022-546422)
Referentienummer:Departement Werk en Sociale Economie-20221123-F02_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:16/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
Evaluatiestudie van de Werking ‘Competentiechecks voor ondernemingen'
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht betreft het aanstellen van een evaluatieteam voor het opzetten en uitvoeren van een impactevaluatie van de werking ‘Competentiechecks voor ondernemingen'.
Aanbestedende overheid:
Departement Werk en Sociale Economie, Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel BE, Lotte Verstraeten
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Departement Werk en Sociale Economie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16764
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 20
Brussel
1030
Lotte Verstraeten
lotte.verstraeten@vlaanderen.be
http://www.vlaanderen.be/werk
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465649
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465649
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Departement+Werk+en+Sociale+Economie-20221123-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Evaluatiestudie van de Werking ‘Competentiechecks voor ondernemingen'


Departement Werk en Sociale Economie-20221123-F02_0

Deze opdracht betreft het aanstellen van een evaluatieteam voor het opzetten en uitvoeren van een impactevaluatie van de werking ‘Competentiechecks voor ondernemingen'.


Geraamde totale waarde: 123966.94

Vlaanderen


Deze opdracht betreft het aanstellen van een evaluatieteam voor het opzetten en uitvoeren van een impactevaluatie van de werking ‘Competentiechecks voor ondernemingen'.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 123966.94
Looptijd in maanden 23

RRF


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-16
Plaatselijke tijd: 12:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2022-12-18
De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-02-01

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Departement Werk en Sociale economie
Brussel
1030
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Departement Werk en Sociale economie
Brussel
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departement Werk en Sociale Economie
1030
Brussel
Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24