N. 465616 (2022-546336) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 465616 (2022-546336)
Referentienummer:DP-A-A002534-F50_0
Publicatie datum:24/11/2022
Uiterste datum:08/12/2022
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
A002534 - Raamovereenkomst voor het inhuren van een Solution Manager
Beknopte beschrijving:
Raamovereenkomst voor het inhuren van een Solution Manager. De eerste opdracht indeze raamovereenkomst betreft een project(en) binnen de bedrijfseenheid Stadsbeheer.Er bestaat een mogelijkheid om ingezet te worden in andere projecten en in anderebedrijfseenheden van de Stad of bij andere klanten van Digipolis.De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnenuitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen hetkader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/ofaaneensluitend.ZIE OFFERTEVRAAG
Aanbestedende overheid:
AG Digipolis Antwerpen, Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen BE
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


AG Digipolis Antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0751.541.350_640099
Generaal Armstrongweg 1
Antwerpen
2020
dennis.fordel@digipolis.be
www.digipolis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465616
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=465616
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DP-A-A002534-F50
AG Digipolis Antwerpen
ICT

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


A002534 - Raamovereenkomst voor het inhuren van een Solution Manager


Raamovereenkomst voor het inhuren van een Solution Manager. De eerste opdracht in

deze raamovereenkomst betreft een project(en) binnen de bedrijfseenheid Stadsbeheer.

Er bestaat een mogelijkheid om ingezet te worden in andere projecten en in andere

bedrijfseenheden van de Stad of bij andere klanten van Digipolis.

De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen

uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het

kader van dit bestek. De mandagen worden afgeroepen per order.

De orders zijn, afhankelijk van de uit te voeren opdrachten, niet altijd doorlopend en/of

aaneensluitend.

ZIE OFFERTEVRAAG


AFDELING: PROCEDURE


DP-A-A002534-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-12-08
Plaatselijke tijd: 11:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


ZIE OFFERTEVRAAG


Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-11-24