N. 470454 (2023-502462) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 470454 (2023-502462)
Referentienummer:EZH-INSCHUIFWIJK-F02_0
Publicatie datum:21/01/2023
Uiterste datum:16/03/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Werken
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
DESIGN & BUILD INSCHUIF ACACIAWIJK
Beknopte beschrijving:
Vernieuwbouw van 33 sociale woningen in 2 aansluitende fases in een bewoonde wijk + leveren van 4 transitie-woonunits
Aanbestedende overheid:
cvba Elk zijn Huis, Lindeboomstraat 116, 3080 Tervuren BE
+32 16613200
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


cvba Elk zijn Huis
Nationaal identificatienummer: 0400.629.794_531949
Lindeboomstraat 116
Tervuren
3080
Telefoon: +32 16613200
ctroniseck@swleuven.be
www.elkzijnhuis.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470454
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=470454
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=EZH-INSCHUIFWIJK-F02
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=49981
Sociale Huisvestingsmaatschappij
Sociale Huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DESIGN & BUILD INSCHUIF ACACIAWIJK


EZH-INSCHUIFWIJK-F02_0

Vernieuwbouw van 33 sociale woningen

in 2 aansluitende fases in een bewoonde wijk

+ leveren van 4 transitie-woonunits


Geraamde totale waarde: 6426200.00

ZAVENTEM BELGIE


DESIGN & BUILD INSCHUIFWIJK


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 6426200.00
Looptijd in maanden 30
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

extra woningen


3

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


zie aanbestedingsstukken


zie bestek en modelovereenkomst


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-16
Plaatselijke tijd: 11:00
Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2023-09-28
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Ondernemingsrechtbank Leuven
Vaartstraat 5
LEUVEN
3000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-21