N. 470457 (2023-502243) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving : Voorwerp van deze diensten: Raamcontract voor het ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers. Plaats van dienstverlening: Welzijnscampus, Stationstraat 80 te 2300 Turnhout
N. 470457 (2023-502243)
Referentienummer: OCMW Turnhout-PPP0DP-2045/3003/2023027-F21_0
Publicatie datum: 22/01/2023
 
Type: Sociale en andere specifieke diensten - overheidsopdrachten
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja

Extracten


BE001
Referentie van de aankondiging: 2023-502243
Archief
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


OCMW Turnhout
Nationaal identificatienummer: OT
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
De heer Jan Claes
Telefoon: +32 14443374
jan.claes@turnhout.be
Fax: +32 14474040
www.ocmwturnhout.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2045/6V/2023
Personeelspunt
Nationaal identificatienummer: PM
Campus Blairon 200
Turnhout
2300
Mevrouw Eline Kennis
Telefoon: +32 14443336
eline.kennis@turnhout.be
www.turnhout.be
https://eten.publicprocurement.be

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamcontract voor het ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2023027

zie II.2.4


Geraamde totale waarde: 750000.00

Welzijnscampus, Stationstraat 82


Raamcontract voor het ter beschikking stellen van maatschappelijk werkers


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) :

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) :

Geen

Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) :

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van h...(zie opdrachtdocumenten)


AFDELING: PROCEDURE


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-07
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19