N. 471804 (2023-504138) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 471804 (2023-504138)
Referentienummer:TLHK-STGRTR-202301 -F50_0
Publicatie datum:01/02/2023
Uiterste datum:20/02/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Renovatie en aanpassingswerken; stookplaatsen kasteeltje, blok C, blok D en studiezaal. Vervanging gasleiding buiten
Beknopte beschrijving:
Renovatie en aanpassingswerken; stookplaatsen kasteeltje, blok C, blok D en studiezaal. Vervanging gasleiding buiten Wetteren Dit bestek omvat volgende werken: Kasteeltje • Uitbreken van bestaande waterontharder. • Plaatsen van condenserende vloerketel op gas Blok C • Plaatsen van condenserende vloerketel op gas Kasteeltje + Blok C • Uitbreken van bestaande ketelinstallatie • Tuberen van schouw • Heraansluiten gasleiding, cv zijde, met appendages • Plaatsen van expansievat, waterontharder, elektrisch bord en regeling , gasdetectiecentrale • Brandwerende werken • Isoleren van leidingen Blok D • Plaatsen expansievat • Vervangen rookgasafvoer in stookplaats • Brandwerende werken • Onder en boven verluchting • Plaatsen gasdetectiecentrale Studiezaal • Brandwerende werken • Onder en boven verluchting • Plaatsen gasdetectiecentrale • Isoleren van leidingen Gasleiding buiten • Vervangen van gasleiding tegen de gevel speelplaats Algemeen: • Opstart en as built
Aanbestedende overheid:
Sint Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, 9230 Wetteren BE, Eva De Kegel
+32 93691063
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sint Gertrudiscollege
Nationaal identificatienummer: 0685.818.308_686870
Wegvoeringstraat 21
Wetteren
9230
Eva De Kegel
Telefoon: +32 93691063
eva.dekegel@sgw.be
www.sgw.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471804
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471804
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TLHK-STGRTR-202301+-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=50256

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie en aanpassingswerken; stookplaatsen kasteeltje, blok C, blok D en studiezaal. Vervanging gasleiding buiten


Wetteren


Dit bestek omvat volgende werken:

Kasteeltje

• Uitbreken van bestaande waterontharder.

• Plaatsen van condenserende vloerketel op gas

Blok C

• Plaatsen van condenserende vloerketel op gas

Kasteeltje + Blok C

• Uitbreken van bestaande ketelinstallatie

• Tuberen van schouw

• Heraansluiten gasleiding, cv zijde, met appendages

• Plaatsen van expansievat, waterontharder, elektrisch bord en regeling , gasdetectiecentrale

• Brandwerende werken

• Isoleren van leidingen

Blok D

• Plaatsen expansievat

• Vervangen rookgasafvoer in stookplaats

• Brandwerende werken

• Onder en boven verluchting

• Plaatsen gasdetectiecentrale

Studiezaal

• Brandwerende werken

• Onder en boven verluchting

• Plaatsen gasdetectiecentrale

• Isoleren van leidingen

Gasleiding buiten

• Vervangen van gasleiding tegen de gevel speelplaats

Algemeen:

• Opstart en as built


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Onverminderd toepassing van artikel 70 van de wet van 17 juni 2016, bevinden de inschrijvers zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69.

A/ art. 68 wet 17 juni 2016 en art. 62 besluit "Plaatsing": inschrijver met personeel cfr. wet van 27 juni 1969: attest RSZ (of equivalent van andere lidstaat van de Europese Unie) (betrekking op laatste kalenderkwartaal verstreken voor de uiterste ontvangstdatum van de offertes)

B/ art. 68 wet 17 juni 2016 en art. 63 besluit "Plaatsing": attest in orde met beroepsmatige fiscale verplichtingen. Betreft laatste fiscale periode verstreken voor uiterste ontvangstdatum van deelnemingsaanvragen. Belgische inschrijver: attest FOD Financiën.

C/ De eventuele corrigerende maatregelen bedoeld in art. 70 van de wet van 17 juni 2016

(artikel 39) inschrijver verklaart: Op erewoord in het bezit van (op eenvoudig verzoek binnen 10 dagen aan de aanbestedende dienst bezorgen): Strafblad + Attest afwezigheid faillissement


AFDELING: PROCEDURE


TLHK-STGRTR-202301 -F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-20
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-02-01