N. 476263 (2023-510422) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476263 (2023-510422)
Referentienummer:Sciensano-SC-2023-036-FPLC-F50_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:13/04/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Aankoop van een FPLC apparaat
Beknopte beschrijving:
Aankoop, levering, installatie en indienststelling van een FPLC apparaat
Aanbestedende overheid:
Sciensano, Juliette Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel BE, Aankoopdienst
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Sciensano
Nationaal identificatienummer: 0693.876.830_118
Juliette Wytsmanstraat 14
Brussel
1050
Aankoopdienst
purchasing@sciensano.be
www.sciensano.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476263
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476263
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Sciensano-SC-2023-036-FPLC-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Aankoop van een FPLC apparaat


Aankoop, levering, installatie en indienststelling van een FPLC apparaat


AFDELING: PROCEDURE


Sciensano-SC-2023-036-FPLC-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-13
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16