N. 476295 (2023-510487) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 476295 (2023-510487)
Referentienummer:FEDASIL_KAPELLEN-KAP 2023 0069-F50_0
Publicatie datum:16/03/2023
Uiterste datum:29/03/2023
Gunningsdatum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen
Beknopte beschrijving:
Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_KAPELLEN, Kazerneweg 35, 2950 Kapellen BE, Moons Peggy
+32 36601921
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex:Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_KAPELLEN
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_510080
Kazerneweg 35
Kapellen
2950
Moons Peggy
Telefoon: +32 36601921
peggy.moons@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476295
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476295

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen


Kazerneweg 35 te 2950 Kapellen


Eenmalige reiniging van dakgoten Fedasil Kapellen


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_KAPELLEN-KAP 2023 0069-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-29
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-16