N. 323504 - Pleegzorg Mechelen-2521.2_P04_los meubilair (680b55ef-d767-459b-864b-a190c41ec706) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

donderdag 30 november 2023
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Levering van los meubilair voor een kantoorgebouw
Beknopte beschrijving : Deze leveringen omvatten (niet-limitatief) flexwerk-eilanden/-tafels en tafels, stoelen, kasten, zetels, lampen, enz.
N. 323504 (680b55ef-d767-459b-864b-a190c41ec706)
Referentienummer: Pleegzorg Mechelen-2521.2_P04_los meubilair
Publicatie datum: 19/11/2023
Uiterste datum: 18/12/2023
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw, Schuttersvest 45, 2800 Mechelen BEL
01544 00 74
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Nee
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Zie opdrachtdocumenten.
AWARD
LOT-0001
- Zie opdrachtdocumenten.

Extracten

België - Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten - Levering van los meubilair voor een kantoorgebouw

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam: Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Sociale bescherming
2. Procedure
2.1 Procedure
Titel: Levering van los meubilair voor een kantoorgebouw
Beschrijving: Deze leveringen omvatten (niet-limitatief) flexwerk-eilanden/-tafels en tafels, stoelen, kasten, zetels, lampen, enz.
Identificatiecode van de procedure: 46f805ef-a2e0-4649-bb6d-7758785de50c
Interne identificatiecode: Pleegzorg Mechelen-2521.2_P04_los meubilair
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: No
2.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 39000000Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Aanvullende classificatie(cpv): 39100000Meubilair
2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU
2.1.6 Gronden voor uitsluiting
Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie opdrachtdocumenten
5. Perceel
5.1 Perceel: LOT-0001
Titel: Pleegzorg Mechelen-2521.2_P04_los meubilair - 1
Beschrijving: Deze leveringen omvatten (niet-limitatief) flexwerk-eilanden/-tafels en tafels, stoelen, kasten, zetels, lampen, enz.
Interne identificatiecode: 1
5.1.1 Doel
Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie(cpv): 39000000Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Aanvullende classificatie(cpv): 39100000Meubilair
5.1.2 Plaats van uitvoering
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen(BE212)
Land: België
Aanvullende informatie: 
5.1.3 Geraamde duur
Begindatum: 2024-03-04+01:00
Einddatum: 2024-03-29+01:00
5.1.6 Algemene informatie
Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
5.1.9 Selectiecriteria
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.
5.1.10 Gunningscriteria
Criterium:
Beschrijving: Zie opdrachtdocumenten.
5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding
Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2023-12-18+01:0009:00:00+01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
5.1.15 Technieken
Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:
5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam: Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw
Registratienummer: 0537963780_14281
Postadres: Schuttersvest 45
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen(BE212)
Land: België
Telefoon: 01544 00 74
Rollen van deze organisatie:
Koper
8.1 ORG-0002
Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad(BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Internetadres: https://bosa.belgium.be
Rollen van deze organisatie:
TED eSender
8.1 ORG-0003
Officiële naam: Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen
Registratienummer: 0308.357.753
Stad: Mechelen
Land: België
Telefoon: 015 28 81 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
11. Informatie over een aankondiging
11.1 Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie van de aankondiging: e0f11d59-529e-46cd-a764-c19cc52db1a7- 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2023-11-17+01:0000:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands
11.2 Informatie over de bekendmaking