N. 442964 - PPP0ZH-261/4006/2024/DKR001 (f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: DKR001 Renovatie en nieuwbouw schoolgebou
Beknopte beschrijving : Renovatie & nieuwbouw van een schoolgebouw
N. 442964 (f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0)
Referentienummer: PPP0ZH-261/4006/2024/DKR001
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum: 25/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
Schoolbestuur VZW KOMO, Molenbergstraat 4, 2800 Mechelen BEL, Vincent Schelfthout
+32 15271005
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
15/03/2024 7df9994c-fb70-447d-912c-c00dda87ce56 f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 6
14/03/2024 0de2cae0-f187-4d10-b608-2883dbef4b2d f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 5
04/03/2024 3fbe15bf-df4a-4cb0-97a0-f98d8a6b8068 f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 4
21/02/2024 f6bf47d4-fbe9-4826-8e63-c0986956e665 f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 3
16/02/2024 8f7b8fa0-c4ac-4149-9153-5b189f0d4717 f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 2
08/02/2024 f61d5b9b-9b9a-44de-a1ea-8b89369df1f2 f75597f5-4f62-4238-a535-b4f2449f43c0 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.Minimumeisen: Geldig certificaat
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: 3 attesten van vorige werken
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.Minimumeisen: inschrijvingsbewijs
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: verzekeringsattest
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van de wet (art. 67 - 69 WOO 2016), namelijk de verplichte uitsluitingsgronden, uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden. * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 6
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: BOUWEN VAN BASISSCHOOL
DKR001 RENOVATIE EN NIEUWBOUW SCHOOLGEBOU

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Schoolbestuur VZW KOMO
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: DKR001 Renovatie en nieuwbouw schoolgebou
Beschrijving: Renovatie & nieuwbouw van een schoolgebouw
Identificatiecode van de procedure: 61b1ea0b-8a86-4b05-8611-0641ea546b5d
Interne identificatiecode: PPP0ZH-261/4006/2024/DKR001
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214210 Bouwen van basisschool

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: De Tilbourgstraat 16
Stad: Hofstade
Postcode: 1981
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Basisschool De Kriekelaar

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: De Tilbourgstraat 16
Stad: Hofstade
Postcode: 1981
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Basisschool De Kriekelaar

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: DKR001 Renovatie en nieuwbouw schoolgebou
Beschrijving: DKR001 Renovatie en nieuwbouw schoolgebou
Interne identificatiecode: 2024/DKR001

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45214210 Bouwen van basisschool

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: De Tilbourgstraat 16
Stad: Hofstade
Postcode: 1981
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Vrije Basisschool De Kriekelaar

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 06/08/2024
Looptijd: 600 {code|name|duration-unit.CALENDAR_DAY}

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.Minimumeisen: Geldig certificaat
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.Minimumeisen: 3 attesten van vorige werken
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.Minimumeisen: inschrijvingsbewijs
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: verzekeringsattest
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Door in te schrijven verklaart de inschrijver zich niet te bevinden in één van de uitsluitingsgevallen van de wet (art. 67 - 69 WOO 2016), namelijk de verplichte uitsluitingsgronden, uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden en de facultatieve uitsluitingsgronden. * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 6
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/261/ZH/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 25/03/2024 10:00 +01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 25/03/2024 10:00 +01:00
Plaats: Schoolbestuur VZW KOMO, Molenbergstraat 4 te 2800 Mechelen
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Schoolbestuur VZW KOMO
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Schoolbestuur VZW KOMO
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Schoolbestuur VZW KOMO
Registratienummer: VZW KOMO
Postadres: Molenbergstraat 4
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Contactpunt: Vincent Schelfthout
Telefoon: +32 15271005
Internetadres: http://www.komo.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Registratienummer: 0308357753
Postadres: Keizerstraat 20
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
Telefoon: +32 15288111
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: f61d5b9b-9b9a-44de-a1ea-8b89369df1f2 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking