N. 442806 - PPP031-553/4016/2022018 (a5b728e0-45ee-48ab-9572-8bebfb3109f4) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Heraanleg fietspaden Steenbeekstraat en aanleg fietsstroken
Beknopte beschrijving : Heraanleg van betonnen fietspaden Steenbeekstraat tussen Zuid Torhoutstraat en Heugstraat en aanleg van een betonnen fietsstrook in onverharde landbouwwegen tussen Merkemstraat en Noordwallandstraat, tussen Merkemstraat en Bosdreef, Zuid Walandstraat, tussen Spinnerijstraat en Sint Pietersstraat
N. 442806 (a5b728e0-45ee-48ab-9572-8bebfb3109f4)
Referentienummer: PPP031-553/4016/2022018
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum: 12/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Gemeente Houthulst, Markt 1, 8650 Houthulst BEL, Karel Dekien
+32 51460731
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk. * Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.Minimumeisen: * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Minimumeisen: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: AANLEGGEN VAN FIETSPAD
HERAANLEG FIETSPADEN STEENBEEKSTRAAT EN AANLEG FIETSSTROKEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Houthulst
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Heraanleg fietspaden Steenbeekstraat en aanleg fietsstroken
Beschrijving: Heraanleg van betonnen fietspaden Steenbeekstraat tussen Zuid Torhoutstraat en Heugstraat en aanleg van een betonnen fietsstrook in onverharde landbouwwegen tussen Merkemstraat en Noordwallandstraat, tussen Merkemstraat en Bosdreef, Zuid Walandstraat, tussen Spinnerijstraat en Sint Pietersstraat
Identificatiecode van de procedure: 3319e825-efba-4c6b-abaf-85e8cd400481
Interne identificatiecode: PPP031-553/4016/2022018
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233162 Aanleggen van fietspad

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Steenbeekstraat
Stad: HOUTHULST
Postcode: 8650
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Diksmuide (BE252)
Land: België
Aanvullende informatie: STEENBEEKSTRAAT

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Steenbeekstraat
Stad: HOUTHULST
Postcode: 8650
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Diksmuide (BE252)
Land: België
Aanvullende informatie: STEENBEEKSTRAAT

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.5 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
De inschrijver moet op alle percelen inschrijven

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Perceel: LOT-0001

Titel: Heraanleg fietspaden Steenbeekstraat en aanleg fietsstroken
Beschrijving: Heraanleg fietspaden Steenbeekstraat en aanleg fietsstroken
Interne identificatiecode: 2022018

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233162 Aanleggen van fietspad

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Steenbeekstraat
Stad: HOUTHULST
Postcode: 8650
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Diksmuide (BE252)
Land: België
Aanvullende informatie: STEENBEEKSTRAAT

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 2024-06-03+02:00
Looptijd: 50 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering. * Een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk. * Een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren.Minimumeisen: * Een lijst van de voornaamste gelijkaardige werken uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Minimumeisen: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/553/31/2022,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://eten.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 2024-03-12+01:00 12:00:00+01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 DAY
Informatie over de openbare opening:
Datum/tijd: 2024-03-12+01:00 12:00:00+01:00
Plaats: raadzaal gemeentehuis
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling:

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Gemeentebestuur Houthulst
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Gemeente Houthulst
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Gemeente Houthulst

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Houthulst
Registratienummer: 0207532090
Postadres: Markt 1
Stad: Houthulst
Postcode: 8650
Land: België
Contactpunt: Karel Dekien
Telefoon: +32 51460731
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Gemeentebestuur Houthulst
Registratienummer: 0207532092
Postadres: Markt 1
Stad: Houthulst
Postcode: 8650
Land: België
Telefoon: +32 51460731
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 1a476a14-9cc0-4d74-afbc-12b7552b4954 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 2024-02-08+01:00 00:00:00+01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking