N. 442661 - BB-1301026-8.2.2024 (4fdac98d-31c3-4f15-9b1b-14a983de8b5f) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop - Business development for VUB/B-PHOT for year 2023
Beknopte beschrijving : Aankoop - Business development for VUB/B-PHOT for year 2023
N. 442661 (4fdac98d-31c3-4f15-9b1b-14a983de8b5f)
Referentienummer: BB-1301026-8.2.2024
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: result
can-standard (BE-E4)
BE - Aankondiging gegunde opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Diensten
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Elsene BEL
+32 26292096
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Perceel nr.:
Contractant
LOT-0001
Teknostix BV - 01

Datum sluiting overeenkomst: 01/01/2000
inschrijvingen: 1
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 34 537
Laagste - Hoogste offerte:
Teknostix BV

Extracten

BELGIË: DIENSTEN VOOR ONDERWIJS EN OPLEIDING
AANKOOP - BUSINESS DEVELOPMENT FOR VUB/B-PHOT FOR YEAR 2023

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vrije Universiteit Brussel
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aankoop - Business development for VUB/B-PHOT for year 2023
Beschrijving: Aankoop - Business development for VUB/B-PHOT for year 2023
Identificatiecode van de procedure: 483a8739-7b2e-4990-b1b9-085f0e69d1d9
Interne identificatiecode: BB-1301026-8.2.2024
Type procedure: Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: BB-1301026-8.2.2024 - 1
Beschrijving: Aankoop - Business development for VUB/B-PHOT for year 2023
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 80000000 Diensten voor onderwijs en opleiding

5.1.2 Plaats van uitvoering

Land: België
Overal in het desbetreffende land
Aanvullende informatie:

5.1.5 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 34 536,72 Euro

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste Aanleg
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

6. Resultaten

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: Teknostix BV
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: Teknostix BV - 01
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 34 536,72 Euro
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: Teknostix BV - 01
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vrije Universiteit Brussel
Registratienummer: 0449012406_1134
Postadres: Pleinlaan 2
Stad: Elsene
Postcode: 1050
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 26292096
Internetadres: http://www.vub.be
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Teknostix BV
Registratienummer: BE0826401891
Stad: Kempenstraat 45 3590 Diepenbeek
Land: België
Telefoon: 0479401728
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Rechtbank van Eerste Aanleg
Registratienummer: BE0308357753
Stad: Quatre brasstraat 13 1000 Brussel
Land: België
Telefoon: 025087111
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6ea9a8bf-3d5a-4521-b7b2-e58f7fc9d74a - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking