N. 443042 - VCLB-Z-2024-01 (1227cbe5-2c52-41b5-b0e8-764cc3297d85) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 28 mei 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Binnenschilderwerken in gebouwen Vrij CLB de Wissel gelegen te Hoboken (Leopoldlei 96 en IJskelderstraat 110 te Hoboken)
Beknopte beschrijving : Uitvoeren van schilderwerken binnen in gebouwen van VCLB de Wissel in Hoboken.
N. 443042 (1227cbe5-2c52-41b5-b0e8-764cc3297d85)
Referentienummer: VCLB-Z-2024-01
Publicatie datum: 08/02/2024
Uiterste datum: 08/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
VCLB De Wissel vzw , Hallershofstraat 7, 2100 Deurne BEL
+32 36375060
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - zie bestek

Extracten

BELGIË: SCHILDERWERK
BINNENSCHILDERWERKEN IN GEBOUWEN VRIJ CLB DE WISSEL GELEGEN TE HOBOKEN (LEOPOLDLEI 96 EN IJSKELDERSTRAAT 110 TE HOBOKEN)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: VCLB De Wissel vzw
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Binnenschilderwerken in gebouwen Vrij CLB de Wissel gelegen te Hoboken (Leopoldlei 96 en IJskelderstraat 110 te Hoboken)
Beschrijving: Uitvoeren van schilderwerken binnen in gebouwen van VCLB de Wissel in Hoboken.
Identificatiecode van de procedure: 3b96c9e1-0cb9-49db-80f9-07e83e00e276
Interne identificatiecode: VCLB-Z-2024-01
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45442100 Schilderwerk

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: VCLB-Z-2024-01 - 1
Beschrijving: Het uitvoeren van binnenschilderwerken in de gebouwen van VCLB de Wissel te Hoboken. (Leopoldlei 96, 2660 Hoboken & Ijskelderstraat 110 2660 Hoboken)
Interne identificatiecode: zuid 2024 01

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45442100 Schilderwerk

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: zie bestek
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 08/03/2024 10:00 +01:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: VCLB De Wissel vzw
Registratienummer: 0470506616_4527
Postadres: Hallershofstraat 7
Stad: Deurne
Postcode: 2100
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 36375060
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: rechtbank van eerste aanleg Antwerpen
Registratienummer: 0308357753
Stad: Antwerpen
Land: België
Telefoon: 032578747
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: e569b037-6fc2-4989-97cc-907af8876e4d - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 08/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 08/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking