N. 472021 - 16EQA/24/014/O (baaa3aff-2ecf-45b8-b8a9-83f220a76dfe) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ponton Lore
Beknopte beschrijving : Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ponton Lore
N. 472021 (baaa3aff-2ecf-45b8-b8a9-83f220a76dfe)
Referentienummer: 16EQA/24/014/O
Publicatie datum: 23/02/2024
Uiterste datum: 27/03/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Vlaamse Overheid, Sir Winston Churchillkaai 2, 8400 Oostende BEL
+32 59566311
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn: De inschrijver is verzekerd voor een bedrag van 1.000.000 euro volgens ‘Ship repair risk” liabilities. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van: De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het bewijs te voegen bij zijn inschrijving in het bezit te zijn van een verzekering voor een bedrag van 1.000.000 euro volgens “Ship Repair Risk” liabilities zoals aangehaald in art. 152 KB Uitvoering.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: - een gedetailleerde beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener. - een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. De dienstverlener dient minstens over een passend scheepsdok en een werkplaats te beschikken. - aanvullend wordt van de scheepswerf geëist om een overdekt passend scheepsdok/scheepsloods te voorzien, gezien de vele las- en schilderwerken die moeten uitgevoerd worden. Het alu laswerk dient in een zuivere windstille omgeving te geschieden, op een plaats waar op hetzelfde moment niet wordt gewerkt met staal. Indien de werf dit niet kan voorzien, zal de werf maatregelen moeten nemen om rond het vaartuig een stelling met doek op te bouwen, teneinde de las- en schilderwerken in een gecontroleerde omgeving te kunnen uitvoeren, conform de vereisten die gesteld worden in punt D in deel III van dit bestek. - een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. - een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar. Er wordt een gemiddelde minimumbezetting van 10 technische uitvoerende personeelsleden vereist. Daarvan moeten minstens 4 lassers in het bezit zijn van een attest, uitgeschreven door een geregistreerde kwaliteitsorganisatie. - een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. Er dienen minimaal drie referenties voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant.
AWARD
LOT-0001
price - De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen op basis van de prijs.

Extracten

BELGIË: REPARATIE, ONDERHOUD EN AANVERWANTE DIENSTEN IN VERBAND MET SCHEEPVAART EN ANDERE UITRUSTING
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN PONTON LORE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vlaamse Overheid
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ponton Lore
Beschrijving: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ponton Lore
Identificatiecode van de procedure: 47ef7a31-5577-4f66-8e6e-cc2cada430ea
Interne identificatiecode: 16EQA/24/014/O
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
Aanvullende classificatie (cpv): 50241000 Reparatie en onderhoud van schepen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: Zie Art. 67-70. Uitsluitingsgronden, opgenomen in het bestek, voor alle informatie m.b.t. de van toepassing zijnde uitsluitingsgronden.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: 16EQA/24/014/O - 1
Beschrijving: Onderhoudswerkzaamheden aan boord van ponton Lore
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 50240000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
Aanvullende classificatie (cpv): 50241000 Reparatie en onderhoud van schepen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn: De inschrijver is verzekerd voor een bedrag van 1.000.000 euro volgens ‘Ship repair risk” liabilities. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van: De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het bewijs te voegen bij zijn inschrijving in het bezit te zijn van een verzekering voor een bedrag van 1.000.000 euro volgens “Ship Repair Risk” liabilities zoals aangehaald in art. 152 KB Uitvoering.
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: - een gedetailleerde beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener. - een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. De dienstverlener dient minstens over een passend scheepsdok en een werkplaats te beschikken. - aanvullend wordt van de scheepswerf geëist om een overdekt passend scheepsdok/scheepsloods te voorzien, gezien de vele las- en schilderwerken die moeten uitgevoerd worden. Het alu laswerk dient in een zuivere windstille omgeving te geschieden, op een plaats waar op hetzelfde moment niet wordt gewerkt met staal. Indien de werf dit niet kan voorzien, zal de werf maatregelen moeten nemen om rond het vaartuig een stelling met doek op te bouwen, teneinde de las- en schilderwerken in een gecontroleerde omgeving te kunnen uitvoeren, conform de vereisten die gesteld worden in punt D in deel III van dit bestek. - een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole. - een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar. Er wordt een gemiddelde minimumbezetting van 10 technische uitvoerende personeelsleden vereist. Daarvan moeten minstens 4 lassers in het bezit zijn van een attest, uitgeschreven door een geregistreerde kwaliteitsorganisatie. - een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. Er dienen minimaal drie referenties voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant.

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Beschrijving: De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen op basis van de prijs.

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 27/03/2024 09:30 +01:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Vlaamse Overheid
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vlaamse Overheid
Registratienummer: 0316380841_6429
Afdeling: DAB Vloot
Postadres: Sir Winston Churchillkaai 2
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Telefoon: +32 59566311
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 602abea0-a9b8-4479-8356-afbf8597ba6a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking