N. 471961 - D9117-010-S (94e4cf6c-5d71-4600-9482-f191d0eb9a6f) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: RZ Sint Trudo - vernieuwen ijswaterproduktie
Beknopte beschrijving : leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe koudeproductie, verplaatsen van bestaande koeltoestellen naar nieuwe locatie en het inkoppelen ervan in de bestaande installatie. Hydraulisch aanpassen van de onderstations.
N. 471961 (94e4cf6c-5d71-4600-9482-f191d0eb9a6f)
Referentienummer: D9117-010-S
Publicatie datum: 23/02/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: competition
pin-cfc-standard (10)
Vooraankondiging gebruikt als oproep tot mededinging – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Werken
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Sint-Trudo ziekenhuis, Diestersteenweg 100, 3800 Aalst BEL
+32 11699077
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
ef-stand - zie punt 23 van de selectieleidraad
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Erkenning - zie punt 24 van de selectieleidraad
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - Referenties - zie punt 24 van de selectieleidraad

Extracten

BELGIË: LOODGIETERSWERK
RZ SINT TRUDO - VERNIEUWEN IJSWATERPRODUKTIE

Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging gebruikt als oproep tot mededinging – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Sint-Trudo ziekenhuis
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: RZ Sint Trudo - vernieuwen ijswaterproduktie
Beschrijving: leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe koudeproductie, verplaatsen van bestaande koeltoestellen naar nieuwe locatie en het inkoppelen ervan in de bestaande installatie. Hydraulisch aanpassen van de onderstations.
Identificatiecode van de procedure: fed1f9b7-b4c9-4bb6-bb11-a4b1a74de89e
Interne identificatiecode: D9117-010-S
Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45330000 Loodgieterswerk

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: D9117-010-S - 1
Beschrijving: leveren, plaatsen en aansluiten van nieuwe koudeproductie, verplaatsen van bestaande koeltoestellen naar nieuwe locatie en het inkoppelen ervan in de bestaande installatie. Hydraulisch aanpassen van de onderstations
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45331000 Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: zie punt 23 van de selectieleidraad
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Erkenning - zie punt 24 van de selectieleidraad
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Referenties - zie punt 24 van de selectieleidraad

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van blijken van belangstelling: 26/03/2024 14:00 +01:00

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste Aanleg - afdeling Hasselt
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: De Klerck Engineering nv
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Sint-Trudo ziekenhuis
Registratienummer: 0443260603_1165
Postadres: Diestersteenweg 100
Stad: Aalst
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Telefoon: +32 11699077
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: De Klerck Engineering nv
Registratienummer: 810.976.814
Stad: Brugge
Land: België
Telefoon: +32 (0)50 32 01 22
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Rechtbank van Eerste Aanleg - afdeling Hasselt
Registratienummer: 001
Stad: Hasselt
Land: België
Telefoon: +32 (0)11 37 41 44
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 17918117-08ae-4763-9fdf-74b4fe87696c - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Vooraankondiging of periodieke indicatieve aankondiging gebruikt als oproep tot mededinging – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking