N. 471824 - PPP0CP-2512/4036/20241152 TR (e9eea6db-a058-4d01-867f-2c38b29627d0) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
Beknopte beschrijving : All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
N. 471824 (e9eea6db-a058-4d01-867f-2c38b29627d0)
Referentienummer: PPP0CP-2512/4036/20241152 TR
Publicatie datum: 25/02/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Market type: Leveringen
Regio: Brussel
Aanbestedende overheid :
Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel BEL, Tamara Reinhard
+32 24774111
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Nee
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De inschrijver dient een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Elke referentie is vergezeld van: - gegevens contactpersoon (e-mailadres, functie); - budgettaire grootte; - aantal jaar lopende; - de sector waarvoor zij bestemd waren; - de scope van het project (kan o.a. worden aangetoond door voorbeelden mee te geven van draaiboek, concept of ...).Minimumeisen: Minimum 1 referentie met bewezen implementaties
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - De inschrijver omschrijft de ervaring van de dienstverleners op het gebied van franchise die ingezet zullen worden voor het project. De CV's bevatten ook vermelding van aantal certificaten, aantal jaren ervaring, ...Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Het aanleveren van een organigram met SPOC. De garantie dat de voorgestelde SPOC en zijn/haar back-up daadwerkelijk worden ingezet, waarbij hun ervaring met soortgelijke realisaties wordt toegelicht. Om de basiscontinuïteit naar sales activiteiten (aanmaken offertes, product advies, opvolgen, leveringsproblemen, ...) te kunnen garanderen verwachten we van de inschrijver over een eigen team van minimaal 2 fulltime personen te beschikken welke deze taken uit voeren. Om de basiscontinuïteit naar technische support te kunnen garanderen verwachten we van de inschrijver minimaal over een team van 3 technische personen beschikt voor het uitvoeren van herstellingen en bieden van support.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.Minimumeisen: Geen negatief eigen vermogen
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
quality (40) - Conceptvoorstelling
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Franchise en dienstverleningsvoorstel
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Marge analyse
AWARD
LOT-0001
cost (20) - Inrichtingskosten

Extracten

BELGIË: KOFFIEBONEN
ALL-IN EXPLOITATIEBEGELEIDING ONDER FRANCHISE VOOR UITBATING KOFFIEBAR

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Universitair Ziekenhuis Brussel
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
Beschrijving: All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
Identificatiecode van de procedure: 711bbc47-b7bf-4899-adc6-893042c5dbd1
Interne identificatiecode: PPP0CP-2512/4036/20241152 TR
Type procedure: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging / mededingingsprocedure met onderhandeling

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 03131100 Koffiebonen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Laarbeeklaan 101
Stad: Brussel
Postcode: 1090
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Universitair Ziekenhuis Brussel

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Laarbeeklaan 101
Stad: Brussel
Postcode: 1090
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Universitair Ziekenhuis Brussel

2.1.3 Waarde

Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 1 180 500 EUR

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie UEA)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie UEA)
Faillissement: Faillissement. (zie UEA)
Corruptie: Corruptie. (zie UEA)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie UEA)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie UEA)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie UEA)
Fraude: Fraude. (zie UEA)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie UEA)
Insolventie: Insolventie. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie UEA)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie UEA)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie UEA)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie UEA)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie UEA)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie UEA)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie UEA)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie UEA)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie UEA)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie UEA)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie UEA)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie UEA)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
Beschrijving: All-in exploitatiebegeleiding onder franchise voor uitbating koffiebar
Interne identificatiecode: 20241152 TR

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 03131100 Koffiebonen
Aanvullende classificatie (cpv): 15860000 Koffie, thee en aanverwante producten
Aanvullende classificatie (cpv): 15861000 Koffie
Aanvullende classificatie (cpv): 15861100 Gebrande koffie
Aanvullende classificatie (cpv): 15861200 Cafeïnevrije koffie
Aanvullende classificatie (cpv): 15862000 Koffiesurrogaten
Aanvullende classificatie (cpv): 39711310 Elektrische koffiezetapparaten
Aanvullende classificatie (cpv): 79342000 Marketingdiensten
Aanvullende classificatie (cpv): 39000000 Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten
Opties:
Beschrijving van de opties: Toegestane opties (zie inventaris) Vrije opties (zie inventaris)

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Laarbeeklaan 101
Stad: Brussel
Postcode: 1090
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Aanvullende informatie: Universitair Ziekenhuis Brussel

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/07/2024
Looptijd: 48 MONTH

5.1.5 Waarde

Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 1 180 500 EUR

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver dient een lijst van de voornaamste soortgelijke diensten die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden verricht, met vermelding van bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. Elke referentie is vergezeld van: - gegevens contactpersoon (e-mailadres, functie); - budgettaire grootte; - aantal jaar lopende; - de sector waarvoor zij bestemd waren; - de scope van het project (kan o.a. worden aangetoond door voorbeelden mee te geven van draaiboek, concept of ...).Minimumeisen: Minimum 1 referentie met bewezen implementaties
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: De inschrijver omschrijft de ervaring van de dienstverleners op het gebied van franchise die ingezet zullen worden voor het project. De CV's bevatten ook vermelding van aantal certificaten, aantal jaren ervaring, ...Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Het aanleveren van een organigram met SPOC. De garantie dat de voorgestelde SPOC en zijn/haar back-up daadwerkelijk worden ingezet, waarbij hun ervaring met soortgelijke realisaties wordt toegelicht. Om de basiscontinuïteit naar sales activiteiten (aanmaken offertes, product advies, opvolgen, leveringsproblemen, ...) te kunnen garanderen verwachten we van de inschrijver over een eigen team van minimaal 2 fulltime personen te beschikken welke deze taken uit voeren. Om de basiscontinuïteit naar technische support te kunnen garanderen verwachten we van de inschrijver minimaal over een team van 3 technische personen beschikt voor het uitvoeren van herstellingen en bieden van support.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: Idem als vereiste bewijsstuk
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.Minimumeisen: Geen negatief eigen vermogen
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 3
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Conceptvoorstelling
Gewicht (punten, exact): 40

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Franchise en dienstverleningsvoorstel
Gewicht (punten, exact): 20

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Beschrijving: Marge analyse
Gewicht (punten, exact): 20

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Inrichtingskosten
Gewicht (punten, exact): 20

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2512/CP/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (3 % van het geraamde bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van verzoeken tot deelname: 25/03/2024 10:00 +01:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Universitair Ziekenhuis Brussel
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Universitair Ziekenhuis Brussel
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten
TED eSender: FPS Policy and Support

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Universitair Ziekenhuis Brussel
Registratienummer: UZB
Postadres: Laarbeeklaan 101
Stad: Brussel
Postcode: 1090
Land: België
Contactpunt: Tamara Reinhard
Telefoon: +32 24774111
Fax: +32 24775800
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: FPS Policy and Support
Registratienummer: BE001
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Registratienummer: BE0597.625.413
Postadres: Quatre Brasstraat 13
Stad: BRUSSEL
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon: +32 25087111
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: c186d18a-ada9-4e96-8b8f-b0098b4e1284 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 23/02/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 23/02/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking