N. 522905 - PPP121-33/4005/2024/01 (c5b75358-906b-446b-a42c-5f13d6c0531c) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Verbouwing Hoeve Heierveld (begeleidingscentrum met conciërgewoning)
Beknopte beschrijving : Verbouwing Hoeve Heierveld (begeleidingscentrum met conciërgewoning)
N. 522905 (c5b75358-906b-446b-a42c-5f13d6c0531c)
Referentienummer: PPP121-33/4005/2024/01
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 29/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
MPC Sint-Franciscus vzw, Lostraat 175, 1760 Roosdaal BEL, Stefaan Carlier
+32 53646666
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Aantonen van de technische bekwaamheid voor voorliggende werf Minimumeisen: De inschrijver toont aan dat hij een voldoende mate van ervaring heeft met betrekking tot duurzame verbouwing aan de hand van: Een referentielijst met (minstens) drie (3) residentiële projecten met een minimale bouwkostprijs van 500.000 euro exclusief btw, waarbij de werkzaamheden betrekking hadden op verbouwing met een gedeelte nieuwbouw. Deze referentielijst wordt vergezeld van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2019. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen; een opgave (met CV) van de al dan niet tot de onderneming van de inschrijver behorende technici die beschikken over de nodige ervaring inzake duurzaam bouwen en die ter beschikking zullen staan van de inschrijver om de opdracht uit te voeren
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - rsz attest
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Attest BTW
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Attest belastingen
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Verklaring van de gemiddelde omzetMinimumeisen: Een verklaring, afgegeven door een bank, een bedrijfsrevisor of een daaraan gelijk te stellen accountant, waaruit een minimale gemiddelde omzet van €1.000.000 op jaarbasis blijkt uit de laatste drie boekjaren
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Verklaring akkoord met financieel antecedentenonderzoekMinimumeisen: De inschrijver verklaart zich door zijn offerte akkoord om desgewenst een financieel antecedentenonderzoek door de opdrachtgever te ondergaan, dat in geval van twijfel zijn algemene financiële en economische gegoedheid kan aantonen.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 4
AWARD
LOT-0001
cost (70) - Prijs
AWARD
LOT-0001
cost (20) - Duurzaam(ver)bouwen
AWARD
LOT-0001
cost (10) - Startdatum en planning

Extracten

BELGIË: VERBOUWINGSWERKZAAMHEDEN
VERBOUWING HOEVE HEIERVELD (BEGELEIDINGSCENTRUM MET CONCIËRGEWONING)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: MPC Sint-Franciscus vzw
Rechtsvorm van de koper: Regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Verbouwing Hoeve Heierveld (begeleidingscentrum met conciërgewoning)
Beschrijving: Verbouwing Hoeve Heierveld (begeleidingscentrum met conciërgewoning)
Identificatiecode van de procedure: 3713163f-674c-4bb5-9561-258e16c463f0
Interne identificatiecode: PPP121-33/4005/2024/01
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262700 Verbouwingswerkzaamheden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heierveld 87
Stad: Asse
Postcode: 1730
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Hoeve Heierveld

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heierveld 87
Stad: Asse
Postcode: 1730
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Hoeve Heierveld

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: 2. Uitvoeringsplanning De aannemer zal al bij inschrijving een grafisch gelijnd uitvoeringsschema opstellen. Dit schema wordt verder uitgewerkt na de gunning van de opdracht en vóór de aanvang van de werken, in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureaus en nutsmaatschappijen. In het schema worden de volgorde en het ritme van het verloop der bijzonderste werkonderdelen aangeduid, vanaf het begin tot het einde van het aantal werkdagen van de werken.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Verbouwing Hoeve Heierveld
Beschrijving: Verbouwing Hoeve Heierveld
Interne identificatiecode: 2024/01

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45262700 Verbouwingswerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Heierveld 87
Stad: Asse
Postcode: 1730
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: Hoeve Heierveld

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 10/06/2024
Looptijd: 300 CALENDAR_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Aantonen van de technische bekwaamheid voor voorliggende werf Minimumeisen: De inschrijver toont aan dat hij een voldoende mate van ervaring heeft met betrekking tot duurzame verbouwing aan de hand van: Een referentielijst met (minstens) drie (3) residentiële projecten met een minimale bouwkostprijs van 500.000 euro exclusief btw, waarbij de werkzaamheden betrekking hadden op verbouwing met een gedeelte nieuwbouw. Deze referentielijst wordt vergezeld van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat. De oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2019. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen; een opgave (met CV) van de al dan niet tot de onderneming van de inschrijver behorende technici die beschikken over de nodige ervaring inzake duurzaam bouwen en die ter beschikking zullen staan van de inschrijver om de opdracht uit te voeren
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: rsz attest
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Attest BTW
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Attest belastingen
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Verklaring van de gemiddelde omzetMinimumeisen: Een verklaring, afgegeven door een bank, een bedrijfsrevisor of een daaraan gelijk te stellen accountant, waaruit een minimale gemiddelde omzet van €1.000.000 op jaarbasis blijkt uit de laatste drie boekjaren
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Verklaring akkoord met financieel antecedentenonderzoekMinimumeisen: De inschrijver verklaart zich door zijn offerte akkoord om desgewenst een financieel antecedentenonderzoek door de opdrachtgever te ondergaan, dat in geval van twijfel zijn algemene financiële en economische gegoedheid kan aantonen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: D (Bouwwerken), Klasse 4
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 70

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Duurzaam(ver)bouwen
Gewicht (punten, exact): 20

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Startdatum en planning
Gewicht (punten, exact): 10

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/33/121/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 29/04/2024 13:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: MPC Sint-Franciscus vzw
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: MPC Sint-Franciscus vzw
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: MPC Sint-Franciscus vzw
Registratienummer: 0415.850.084
Postadres: Lostraat 175
Stad: Roosdaal
Postcode: 1760
Land: België
Contactpunt: Stefaan Carlier
Telefoon: +32 53646666
Fax: +32 53646667
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: RvS
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: cd0ab123-b5e2-4672-bc7b-6dd6ff0a5166 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking