N. 523042 - PPP03T-7999/4213/6100.W.013 (28bc6caa-0900-4226-9f6a-92358351c027) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: De herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone
Beknopte beschrijving : Deze opdracht omvat de herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone, te Oostende. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: - voorbereidende werken; - opbraak van bestaande verhardingen; - algemeen droog grondverzet; - aanleggen van steenslagfundering en schraalbeton fundering; - aanleg van verharding in cementbetonverharding; - ter plaatse gegoten keerelementen met schanskorven erop en dragend vloer (uitkijkplatform); - aanleg van geprefabriceerde betonelementen (afrijbeveiliging beton); - uitgraving van het bufferbekken; - groenaanleg. Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de plaatsingsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.
N. 523042 (28bc6caa-0900-4226-9f6a-92358351c027)
Referentienummer: PPP03T-7999/4213/6100.W.013
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 30/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Stad Oostende, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende BEL, Anja Gregorius
+32 59805500
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. De inschrijvers moeten alle nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord bij de offerte indienen, behalve de documenten die gratis en rechtstreeks beschikbaar zijn voor de aanbesteder via elektronische weg (zie hieronder), zodat de aanbesteder tot verificatie van de verklaring kan overgaan. «b»Het ontbreken van deze attesten/bewijzen/documenten kan aanleiding geven tot niet-selectie van de kandidatuur/inschrijving!«-b» De aanbesteder kan verzoeken deze attesten/bewijzen/documenten ONVERWIJLD in te dienen, maar is hiertoe niet verplicht. «b»Voor Belgische inschrijvers:«-b» De volgende documenten zijn gratis en rechtstreeks beschikbaar via elektronische weg voor de Belgische inschrijvers en in toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 vraagt de aanbesteder zelf deze inlichtingen: - het attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, - het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ, - het attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen, - het attest van btw-plichtigheid, - de erkenning der aannemers van werken indien van toepassing, - de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank indien van toepassing. «b»Volgend document is voor de aanbesteder niet gratis en rechtstreeks beschikbaar en dient bijgevolg in elk geval bij de offerte te worden gevoegd:«-b» “Een geldig uittreksel uit het strafregister («b»«u»versie 596.1-32 – overheidsopdrachten«-u»«-b») of een evenwaardig document op naam van de onderneming (aan te vragen via het online formulier op de link https://justitie.belgium.be/nl/contacteer_ons voor houders van een Belgisch ondernemingsnummer of btwnummer; «b»«u»Duid hierbij zeker volgende aan: Type uittreksel: 596-1 + Reden van uw aanvraag: Overheidsopdracht«-u»«-b»).” De geldigheid van het uittreksel moet blijken uit het attest of uit e-certis of moet op een andere manier worden aangetoond. Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver wordt geacht geldig te zijn indien het uittreksel gecontroleerd kan worden via certif.belgium.be. «b»Voor buitenlandse inschrijvers:«-b» Helaas zijn er voor de aanbesteder geen documenten gratis en rechtstreeks beschikbaar via elektronische weg betreffende buitenlandse inschrijvers. Bijgevolg dienen in elk geval volgende documenten bij de offerte te worden gevoegd: - Een geldig attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste vervallen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. - Een geldig recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. - Een geldig recent attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver: niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; + geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. - Een geldig uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, op naam van de onderneming, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven; + niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; + bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; + zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. Het bewijs van de laatste 2 punten kan ook geleverd worden door elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken. De geldigheid van het uittreksel/attest moet blijken uit het attest of uit e-certis of moet op een andere manier worden aangetoond. «b»Corrigerende maatregelen (Art. 70 Wet van 17 juni 2016) «-b» De aanbesteder vestigt de aandacht op de mogelijkheid tot corrigerende maatregelen overeenkomstig art. 70 Wet van 17 juni 2016 en wenst te benadrukken dat de kandidaat of inschrijver de bewijzen hiervoor op eigen initiatief aanlevert: Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat of inschrij
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: GRAAFWERKZAAMHEDEN EN GRONDVERZET
DE HERINRICHTING VAN DE DUINENSTRAAT EN DE AANLIGGENDE NATUURONTWIKKELINGSZONE

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Oostende
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: De herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone
Beschrijving: Deze opdracht omvat de herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone, te Oostende. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: - voorbereidende werken; - opbraak van bestaande verhardingen; - algemeen droog grondverzet; - aanleggen van steenslagfundering en schraalbeton fundering; - aanleg van verharding in cementbetonverharding; - ter plaatse gegoten keerelementen met schanskorven erop en dragend vloer (uitkijkplatform); - aanleg van geprefabriceerde betonelementen (afrijbeveiliging beton); - uitgraving van het bufferbekken; - groenaanleg. Om de opdrachtdocumenten te kunnen downloaden wordt u gevraagd een e-mailadres op te geven. Op dit e-mailadres zal alle eventuele communicatie gevoerd worden tijdens de plaatsingsprocedure, zoals daar zijn de eventuele vragen en antwoorden, ontbrekende pagina's of documenten,... Het is in uw belang dat u de opdrachtdocumenten via de link vermeld in het publicatiebericht downloadt en een geldig e-mailadres opgeeft.
Identificatiecode van de procedure: 671bab15-21c4-4361-b006-0b065b800758
Interne identificatiecode: PPP03T-7999/4213/6100.W.013
Type procedure: Openbaar

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Duinenstraat
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Aanvullende informatie: Duinenstraat

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Duinenstraat
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Aanvullende informatie: Duinenstraat

2.1.4 Algemene informatie

Aanvullende informatie: De aanvangsdatum die hier wordt medegedeeld is een vermoedelijke datum, moet louter indicatief worden beschouwd en kan geenszins leiden tot het eisen van schadevergoeding bij het afwijken ervan in de mededeling van de sluiting van de opdracht.
Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: De herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone
Beschrijving: De herinrichting van de Duinenstraat en de aanliggende natuurontwikkelingszone
Interne identificatiecode: 6100.W.013

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
Aanvullende classificatie (cpv): 45233162 Aanleggen van fietspad
Aanvullende classificatie (cpv): 45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Duinenstraat
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Aanvullende informatie: Duinenstraat

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 17/06/2024
Looptijd: 80 WORKING_DAY

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. De inschrijvers moeten alle nodige attesten/bewijzen van bovenstaande impliciete verklaring op erewoord bij de offerte indienen, behalve de documenten die gratis en rechtstreeks beschikbaar zijn voor de aanbesteder via elektronische weg (zie hieronder), zodat de aanbesteder tot verificatie van de verklaring kan overgaan. «b»Het ontbreken van deze attesten/bewijzen/documenten kan aanleiding geven tot niet-selectie van de kandidatuur/inschrijving!«-b» De aanbesteder kan verzoeken deze attesten/bewijzen/documenten ONVERWIJLD in te dienen, maar is hiertoe niet verplicht. «b»Voor Belgische inschrijvers:«-b» De volgende documenten zijn gratis en rechtstreeks beschikbaar via elektronische weg voor de Belgische inschrijvers en in toepassing van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 vraagt de aanbesteder zelf deze inlichtingen: - het attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, - het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ, - het attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen, - het attest van btw-plichtigheid, - de erkenning der aannemers van werken indien van toepassing, - de jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank indien van toepassing. «b»Volgend document is voor de aanbesteder niet gratis en rechtstreeks beschikbaar en dient bijgevolg in elk geval bij de offerte te worden gevoegd:«-b» “Een geldig uittreksel uit het strafregister («b»«u»versie 596.1-32 – overheidsopdrachten«-u»«-b») of een evenwaardig document op naam van de onderneming (aan te vragen via het online formulier op de link https://justitie.belgium.be/nl/contacteer_ons voor houders van een Belgisch ondernemingsnummer of btwnummer; «b»«u»Duid hierbij zeker volgende aan: Type uittreksel: 596-1 + Reden van uw aanvraag: Overheidsopdracht«-u»«-b»).” De geldigheid van het uittreksel moet blijken uit het attest of uit e-certis of moet op een andere manier worden aangetoond. Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver wordt geacht geldig te zijn indien het uittreksel gecontroleerd kan worden via certif.belgium.be. «b»Voor buitenlandse inschrijvers:«-b» Helaas zijn er voor de aanbesteder geen documenten gratis en rechtstreeks beschikbaar via elektronische weg betreffende buitenlandse inschrijvers. Bijgevolg dienen in elk geval volgende documenten bij de offerte te worden gevoegd: - Een geldig attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het laatste vervallen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. - Een geldig recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. - Een geldig recent attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver: niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; + geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen. - Een geldig uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, op naam van de onderneming, uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven; + niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; + bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; + zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. Het bewijs van de laatste 2 punten kan ook geleverd worden door elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken. De geldigheid van het uittreksel/attest moet blijken uit het attest of uit e-certis of moet op een andere manier worden aangetoond. «b»Corrigerende maatregelen (Art. 70 Wet van 17 juni 2016) «-b» De aanbesteder vestigt de aandacht op de mogelijkheid tot corrigerende maatregelen overeenkomstig art. 70 Wet van 17 juni 2016 en wenst te benadrukken dat de kandidaat of inschrijver de bewijzen hiervoor op eigen initiatief aanlevert: Elke kandidaat of inschrijver die in een van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat of inschrij
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/7999/3T/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental); Aanvullende borgtocht 1 (10 % op deel van de opdracht; zie bestek); Aanvullende borgtocht 2 (20 % op deel van de opdracht; zie bestek)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 30/04/2024 14:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 180 DAY
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 30/04/2024 14:00 +02:00
Plaats: directie Aankopen, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Directie Aankopen
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Stad Oostende
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Oostende
Registratienummer: BE 0207.436.775
Postadres: Vindictivelaan 1
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpunt: Anja Gregorius
Telefoon: +32 59805500
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Directie Aankopen
Registratienummer: 3200
Postadres: Vindictivelaan 1
Stad: Oostende
Postcode: 8400
Land: België
Contactpunt: Patricia Putzeys
Telefoon: +32 59258300
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 3be774be-ce4a-46ec-a375-a93ca5cb3e42 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking