N. 523322 - PPP02I-724/4031/2024/ID/724 (0b03becd-2d2e-4d32-8569-2cd6f073bb1c) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aanstellen ontwerper - Decentrale waterzuivering (KWZI)
Beknopte beschrijving : Voorwerp van deze diensten: Ontwerp opdracht voor de realisatie van decentrale waterzuivering, voor de dossiers die door VMM werden goedgekeurd in kader van een GIP (gemeentelijk investeringsprogramma)-oproep. Algemene inleiding Dit bestek bevat de verdere toelichting betreffende een opdracht tot ontwerp voor de realisatie van decentrale waterzuivering, voor de dossiers die door VMM werden goedgekeurd in kader van een GIP (gemeentelijk investeringsprogramma)-oproep, ten einde de doelstellingen van De Grote Stroomversnelling te realiseren en in te zetten op een maximaal milieurendement. De verbetering van de waterkwaliteit van de West-Vlaamse waterlopen, met focus op de aanpak van de huishoudelijke vuilvracht rechtstreeks op oppervlaktewater, staat hierbij centraal. De gunningsprocedure leidt tot het aanstellen van een ontwerper die verantwoordelijk is voor de integrale uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met dit bestek, conform de bepalingen zoals beschreven onder de Technische bepalingen. Met dit bestek werken de geselecteerde kandidaten een offerte voor de opdracht uit. De aanbestedende overheid onderhandelt over de voorwaarden van de opdracht met de indieners van een offerte. Korte samenvatting van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ontwerp voor de realisatie van een decentrale zuivering zoals werd goedgekeurd in de aanvraag van dit project via het AWIS-loket VMM. Korte samenvatting van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ontwerp voor de realisatie van een decentrale zuivering zoals werd goedgekeurd in de aanvraag van dit project via het AWIS-loket VMM. Het project wordt omschreven onder de titel DAMME – HWVL – 07-03_GUP-31006-023 – Oude Sluissedijk – KWZI (#107367) De inrichting van een KWZI binnen deze opdracht saneert clusters 018-1208 en 018-1175, omvattende: • Oude Sluisedijk 3A-44 • Rabattestraat 1-20 Onmiddelijk aansluitbare IE = 68
N. 523322 (0b03becd-2d2e-4d32-8569-2cd6f073bb1c)
Referentienummer: PPP02I-724/4031/2024/ID/724
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 19/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Stad Damme, Vissersstraat 2a, 8340 Damme BEL, Cindy Voet
+32 50288730
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst van de voornaamste werken die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd zijn.Minimumeisen: Er dienen minimum 2 referenties gelijkaardig als voorliggende opdracht. Alle referentieprojecten dienen te zijn uitgevoerd in eigen naam van het architectenbureau, referenties van onderaannemers worden niet in rekening gebracht. De toegevoegde projecten zijn reeds gebouwd of zijn in uitvoeringsfase. Foto's zijn voor te leggen van de werf- of opleveringsfase. Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Overzicht van eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van deze opdracht. Minimumeisen: Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: DIENSTEN INZAKE AFVALWATER, AFVAL, REINIGING EN MILIEU
AANSTELLEN ONTWERPER - DECENTRALE WATERZUIVERING (KWZI)

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Damme
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aanstellen ontwerper - Decentrale waterzuivering (KWZI)
Beschrijving: Voorwerp van deze diensten: Ontwerp opdracht voor de realisatie van decentrale waterzuivering, voor de dossiers die door VMM werden goedgekeurd in kader van een GIP (gemeentelijk investeringsprogramma)-oproep. Algemene inleiding Dit bestek bevat de verdere toelichting betreffende een opdracht tot ontwerp voor de realisatie van decentrale waterzuivering, voor de dossiers die door VMM werden goedgekeurd in kader van een GIP (gemeentelijk investeringsprogramma)-oproep, ten einde de doelstellingen van De Grote Stroomversnelling te realiseren en in te zetten op een maximaal milieurendement. De verbetering van de waterkwaliteit van de West-Vlaamse waterlopen, met focus op de aanpak van de huishoudelijke vuilvracht rechtstreeks op oppervlaktewater, staat hierbij centraal. De gunningsprocedure leidt tot het aanstellen van een ontwerper die verantwoordelijk is voor de integrale uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met dit bestek, conform de bepalingen zoals beschreven onder de Technische bepalingen. Met dit bestek werken de geselecteerde kandidaten een offerte voor de opdracht uit. De aanbestedende overheid onderhandelt over de voorwaarden van de opdracht met de indieners van een offerte. Korte samenvatting van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ontwerp voor de realisatie van een decentrale zuivering zoals werd goedgekeurd in de aanvraag van dit project via het AWIS-loket VMM. Korte samenvatting van de opdracht De uit te voeren opdracht betreft het ontwerp voor de realisatie van een decentrale zuivering zoals werd goedgekeurd in de aanvraag van dit project via het AWIS-loket VMM. Het project wordt omschreven onder de titel DAMME – HWVL – 07-03_GUP-31006-023 – Oude Sluissedijk – KWZI (#107367) De inrichting van een KWZI binnen deze opdracht saneert clusters 018-1208 en 018-1175, omvattende: • Oude Sluisedijk 3A-44 • Rabattestraat 1-20 Onmiddelijk aansluitbare IE = 68
Identificatiecode van de procedure: c7226858-1bba-422d-867c-777780f9aee1
Interne identificatiecode: PPP02I-724/4031/2024/ID/724
Type procedure: Andere procedure in één fase

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Damme
Postcode: 8340
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Damme

2.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Damme
Postcode: 8340
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Damme

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Aanstellen ontwerper - Decentrale waterzuivering (KWZI)
Beschrijving: Aanstellen ontwerper - Decentrale waterzuivering (KWZI)
Interne identificatiecode: 2024/ID/724

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Damme
Postcode: 8340
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: Grondgebied Damme

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/05/2024
Einddatum van de duur: 31/12/2030

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de voornaamste werken die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd zijn.Minimumeisen: Er dienen minimum 2 referenties gelijkaardig als voorliggende opdracht. Alle referentieprojecten dienen te zijn uitgevoerd in eigen naam van het architectenbureau, referenties van onderaannemers worden niet in rekening gebracht. De toegevoegde projecten zijn reeds gebouwd of zijn in uitvoeringsfase. Foto's zijn voor te leggen van de werf- of opleveringsfase. Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Overzicht van eigen personeel en middelen die kunnen ingezet worden voor het volbrengen van deze opdracht. Minimumeisen: Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Bij het ontbreken hiervan wordt de offerte als nietig beschouwd.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
Minimumaantal gegadigden dat voor de tweede fase van de procedure moet worden uitgenodigd: 0
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/724/2I/2024,

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 19/04/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 DAY
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Stad Damme
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Stad Damme
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Damme
Registratienummer: 0207528134
Postadres: Vissersstraat 2a
Stad: Damme
Postcode: 8340
Land: België
Contactpunt: Cindy Voet
Telefoon: +32 50288730
Internetadres: http://www.damme.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 86aaf77a-c2b1-41a8-b56f-25af6e2f89ce - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking