N. 523523 - R/002177 (82701807-f400-40c7-85ea-f728a61870d4) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 23 april 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Gistel, Zevekoteheirweg-Mosselstraat
Beknopte beschrijving : De opdracht behelst vooral: Rioleringswerken: - Gresbuizen Ø250, Ø400 - Ongewapende betonbuizen Ø400, Ø600, Ø800 - Gewapende betonbuizen Ø400 - Drukrioleringssysteem - (Wacht)huisaansluitingen - Straatkolkaansluitingen - Kunstwerken in gewapend beton - Kopmuren, stuwen in gewapend beton - Profileren van waterlopen Wegeniswerken: - Grondverzet - Rijwegen in kws op steenslagfundering - Voetpaden, rijwegen in betonstraatstenen op schraalbetonfundering - Greppel slipvorm Groenaanleg: - Teelaarde - Bezaaiing Groenbeheer
N. 523523 (82701807-f400-40c7-85ea-f728a61870d4)
Referentienummer: R/002177
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 06/05/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren), Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle BEL
0474890574
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Erkenning: Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 5 (tot 1.810.000 EUR) vereist zal zijn.
AWARD
LOT-0001
price - Prijs: Prijs

Extracten

BELGIË: WEGENBOUWWERKEN
GISTEL, ZEVEKOTEHEIRWEG-MOSSELSTRAAT

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)
Rechtsvorm van de koper: Overheidsonderneming
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Gistel
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Gistel, Zevekoteheirweg-Mosselstraat
Beschrijving: De opdracht behelst vooral: Rioleringswerken: - Gresbuizen Ø250, Ø400 - Ongewapende betonbuizen Ø400, Ø600, Ø800 - Gewapende betonbuizen Ø400 - Drukrioleringssysteem - (Wacht)huisaansluitingen - Straatkolkaansluitingen - Kunstwerken in gewapend beton - Kopmuren, stuwen in gewapend beton - Profileren van waterlopen Wegeniswerken: - Grondverzet - Rijwegen in kws op steenslagfundering - Voetpaden, rijwegen in betonstraatstenen op schraalbetonfundering - Greppel slipvorm Groenaanleg: - Teelaarde - Bezaaiing Groenbeheer
Identificatiecode van de procedure: e8c95727-11e5-4eff-9dc6-727e492912f4
Interne identificatiecode: R/002177
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken
Aanvullende classificatie (cpv): 45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen
Aanvullende classificatie (cpv): 45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: 1° Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst. Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen / 2° Document “Identificatiegegevens” bijvoegen 3° Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Deze impliciete verklaring slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn. Aangaande Belgische opdrachtnemers: De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet- faillissement, het RSZ-attest en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius. De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling va zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Aangaande buitenlandse opdrachtnemers: De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen. Corrigerende maatregelen Volgens art. 70 § 2 van de Wet van 17/06/2016 is elke kandidaat of inschrijver verplicht, en op eigen initiatief, bewijs te leveren van de door hem toegepaste corrigerende maatregelen ikv de verplichte uitsluitingscriteria.

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: R/002177 - 1
Beschrijving: De opdracht behelst vooral: Rioleringswerken: - Gresbuizen Ø250, Ø400 - Ongewapende betonbuizen Ø400, Ø600, Ø800 - Gewapende betonbuizen Ø400 - Drukrioleringssysteem - (Wacht)huisaansluitingen - Straatkolkaansluitingen - Kunstwerken in gewapend beton - Kopmuren, stuwen in gewapend beton - Profileren van waterlopen Wegeniswerken: - Grondverzet - Rijwegen in kws op steenslagfundering - Voetpaden, rijwegen in betonstraatstenen op schraalbetonfundering - Greppel slipvorm Groenaanleg: - Teelaarde - Bezaaiing Groenbeheer
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45233120 Wegenbouwwerken
Aanvullende classificatie (cpv): 45232411 Aanleggen van afvalwaterleidingen
Aanvullende classificatie (cpv): 45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Stad: Gistel
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Oostende (BE255)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Naam: Erkenning
Beschrijving: Wat de technische bekwaamheid betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C. De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, de opdrachtgever gaat ervan uit dat erkenningsklasse 5 (tot 1.810.000 EUR) vereist zal zijn.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam: Prijs
Beschrijving: Prijs

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 06/05/2024 13:05 +02:00
Voorwaarden van het contract:
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: Raad van State
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Studiebureau Jonckheere bv
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken: Studiebureau Jonckheere bv
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)
Organisatie die inschrijvingen verwerkt: Studiebureau Jonckheere bv
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)
Registratienummer: 0477445084_6592
Afdeling: Fluvius System Operator cv (Klassieke Sectoren)
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Stad: Melle
Postcode: 9090
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Telefoon: 0474890574
Internetadres: http://www.fluvius.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 022349833
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures
Bemiddelingsorganisatie

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Studiebureau Jonckheere bv
Registratienummer: 0829958526
Stad: Brugge
Land: België
Telefoon: 050655655
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die offlinetoegang verleent tot de aanbestedingsstukken
Organisatie die inschrijvingen verwerkt

8.1 ORG-0005

Officiële naam: Stad Gistel
Registratienummer: 0207491413
Stad: Gistel
Land: België
Telefoon: 059270200
Rollen van deze organisatie:
Koper

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 3119261c-3240-4e44-bc80-c7966e8e2c5e - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking