N. 522923 - SGR/2024/VER002 (e0ed66e6-9903-42b3-a1d4-e5ca0edd50be) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: plaatsen van een modulaire school - GO! BS Terra
Beknopte beschrijving : plaatsen van een modulaire school
N. 522923 (e0ed66e6-9903-42b3-a1d4-e5ca0edd50be)
Referentienummer: SGR/2024/VER002
Publicatie datum: 29/03/2024
Uiterste datum: 26/04/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
GO! Scholengroep Antwerpen, Thonetlaan 106A, 2050 Antwerpen BEL
+32 (0)3 360 82 90
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - zie bestek
AWARD
LOT-0001
price - enige gunningscriteria

Extracten

BELGIË: BOUWWERKZAAMHEDEN
PLAATSEN VAN EEN MODULAIRE SCHOOL - GO! BS TERRA

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: GO! Scholengroep Antwerpen
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Onderwijs

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: plaatsen van een modulaire school - GO! BS Terra
Beschrijving: plaatsen van een modulaire school
Identificatiecode van de procedure: be4d8330-c895-412d-8640-c1b188c90c43
Interne identificatiecode: SGR/2024/VER002
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: wordt verwezen naar de aanbestedingsstukken voor de volledige lijst van uitsluitingsgronden

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: SGR/2024/VER002 - 1
Beschrijving: plaatsen van een modulaire school
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45000000 Bouwwerkzaamheden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 26/08/2024
Looptijd: 24 Maand

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: zie bestek

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: enige gunningscriteria
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 26/04/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van state
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: GO! Scholengroep Antwerpen
Registratienummer: 0267374857_1302
Postadres: Thonetlaan 106A
Stad: Antwerpen
Postcode: 2050
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 (0)3 360 82 90
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van state
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Wetenschapsstraat 33 B-1040 Brussel
Land: België
Telefoon: +32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: e4161f3b-7608-4723-9279-d1801e1cadfc - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 29/03/2024 00:00 +01:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 29/03/2024 00:00 +01:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking