N. 579123 - PPP00E-2966/4082/2876/03624 (ad0d5e7b-345c-4909-a8fa-589bdc706ba1) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025
Beknopte beschrijving : Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025 voor drie verschillende vestigingen in Wevelgem. De opdracht kan mogelijks voor één schooljaar uitdrukkelijk verlengd worden. Plaats van dienstverlening: Drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool in Wevelgem: • GBS Hoogstraat, Hoogstraat 10 • GBS Kweekstraat, Kolverikstraat 1 • GBS Goudenregenstraat, Goudenregenstraat
N. 579123 (ad0d5e7b-345c-4909-a8fa-589bdc706ba1)
Referentienummer: PPP00E-2966/4082/2876/03624
Publicatie datum: 13/05/2024
Uiterste datum: 13/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-social (20)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, lichte regeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
Gemeente Wevelgem, Vanackerestraat 16, 8560 Wevelgem BEL, Tommy Porte
+32 56433400
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar aan scholen/ buitenschoolse kinderopvang met vermelding van het totaalbedrag van de opdracht, het aantal maaltijden per dag en de coördinaten van de verantwoordelijke van de instantie. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring op eer van de dienstverlener.Minimumeisen: Een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar aan scholen/ buitenschoolse kinderopvang met vermelding van het totaalbedrag van de opdracht, het aantal maaltijden per dag en de coördinaten van de verantwoordelijke van de instantie. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring op eer van de dienstverlener.
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een recente vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.Minimumeisen: Een recente vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost (50) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Service
AWARD
LOT-0001
quality (5) - Erkend autocontrolesysteem
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Gezond, gevarieerd, duurzaam en smaakvol aanbod

Extracten

BELGIË: VERSTREKKEN VAN SCHOOLMAALTIJDEN
BEREIDING EN LEVERING VAN SCHOOLMAALTIJDEN VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VOOR SCHOOLJAAR 2024-2025

Aankondiging van een opdracht – lichte regeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Gemeente Wevelgem
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025
Beschrijving: Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025 voor drie verschillende vestigingen in Wevelgem. De opdracht kan mogelijks voor één schooljaar uitdrukkelijk verlengd worden. Plaats van dienstverlening: Drie afdelingen van de gemeentelijke basisschool in Wevelgem: • GBS Hoogstraat, Hoogstraat 10 • GBS Kweekstraat, Kolverikstraat 1 • GBS Goudenregenstraat, Goudenregenstraat
Identificatiecode van de procedure: da7e3039-2ad6-4bd2-af23-fa2bd2a44e0a
Interne identificatiecode: PPP00E-2966/4082/2876/03624
Type procedure: Openbaar
Belangrijkste kenmerken van de procedure: openbare procedure

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: GBS scholen

2.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: GBS scholen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Vervalsing van de mededinging: Vervalsing van de mededinging. (zie verklaring op erewoord)
Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht: Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht. (zie verklaring op erewoord)
Faillissement: Faillissement. (zie verklaring op erewoord)
Corruptie: Corruptie. (zie verklaring op erewoord)
Regeling met schuldeisers: Regeling met schuldeisers. (zie verklaring op erewoord)
Deelname aan een criminele organisatie: Deelneming aan een criminele organisatie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van milieurecht. (zie verklaring op erewoord)
Witwassen van geld of financiering van terrorisme: Witwassen van geld of financiering van terrorisme. (zie verklaring op erewoord)
Fraude: Fraude. (zie verklaring op erewoord)
Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel: Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel. (zie verklaring op erewoord)
Insolventie: Insolventie. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van arbeidsrecht. (zie verklaring op erewoord)
Activa beheerd door vereffenaar: Activa beheerd door vereffenaar. (zie verklaring op erewoord)
Die zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat is de vereiste documenten te verstrekken en heeft vertrouwelijke informatie over deze procedure verkregen.: Valse verklaringen, achterhouden van informatie, niet in staat vereiste documenten te verstrekken en verkrijging van vertrouwelijke informatie over deze procedure. (zie verklaring op erewoord)
Louter nationale uitsluitingsgronden: Louter nationale uitsluitingsgronden. (zie verklaring op erewoord)
Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure: Belangenconflict als gevolg van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure: Directe of indirecte betrokkenheid bij de voorbereiding van deze aanbestedingsprocedure. (zie verklaring op erewoord)
Ernstige beroepsfouten: Ernstige beroepsfouten. (zie verklaring op erewoord)
Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties: Voortijdige beëindiging, schadevergoeding of andere vergelijkbare sancties. (zie verklaring op erewoord)
Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht: Niet-nakoming van verplichtingen op het gebied van sociaal recht. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van socialezekerheidsbijdragen: Betaling van sociale premies. (zie verklaring op erewoord)
Staking van bedrijfsactiviteiten: Staking van bedrijfsactiviteiten. (zie verklaring op erewoord)
Betaling van belastingen: Betaling van belastingen. (zie verklaring op erewoord)
Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten: Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten. (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025
Beschrijving: Bereiding en levering van schoolmaaltijden voor de gemeentelijke basisschool voor schooljaar 2024-2025
Interne identificatiecode: 2876/03624

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55523100 Verstrekken van schoolmaaltijden

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Land: België
Aanvullende informatie: GBS scholen

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 02/09/2024
Einddatum van de duur: 30/06/2025

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 1
De koper behoudt zich het recht voor aanvullende aankopen te doen bij de contractant, zoals hier beschreven: De opdracht bevat een verlenging. De opdracht eindigt definitief en van rechtswege op 30 juni 2026, tenzij de aanbestedende overheid uitdrukkelijk opzegt met een aangetekend schrijven minstens één maand voor de afloop van de basisopdracht. INdien de opdracht niet wordt verlengd, kan de dienstverlener hiervoor geen schadevergoeding eisen.

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar aan scholen/ buitenschoolse kinderopvang met vermelding van het totaalbedrag van de opdracht, het aantal maaltijden per dag en de coördinaten van de verantwoordelijke van de instantie. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring op eer van de dienstverlener.Minimumeisen: Een lijst van de voornaamste leveringen gedurende de afgelopen drie jaar aan scholen/ buitenschoolse kinderopvang met vermelding van het totaalbedrag van de opdracht, het aantal maaltijden per dag en de coördinaten van de verantwoordelijke van de instantie. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring op eer van de dienstverlener.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een recente vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.Minimumeisen: Een recente vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.Minimumeisen: Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 50
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Service
Gewicht (punten, exact): 25
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Erkend autocontrolesysteem
Gewicht (punten, exact): 5
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Gezond, gevarieerd, duurzaam en smaakvol aanbod
Gewicht (punten, exact): 20
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2966/0E/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 13/06/2024 15:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Gemeente Wevelgem
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Gemeente Wevelgem
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Gemeente Wevelgem
Registratienummer: BE 0207.488.641
Postadres: Vanackerestraat 16
Stad: Wevelgem
Postcode: 8560
Land: België
Contactpunt: Tommy Porte
Telefoon: +32 56433400
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 1
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: b3df044f-c6e7-47a7-af72-d9c2ad705044 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging: 13/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 13/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking