N. 579111 - PPP0IG-8820/4462/2023/8820 (1b5d27f8-cd40-42da-b67b-43b0c9e6245d) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Beknopte beschrijving : Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
N. 579111 (1b5d27f8-cd40-42da-b67b-43b0c9e6245d)
Referentienummer: PPP0IG-8820/4462/2023/8820
Publicatie datum: 13/05/2024
Uiterste datum:
Gunningsdatum:
 
Type: result
can-standard (29)
Aankondiging gegunde opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Diensten
Regio: West-Vlaanderen
Aanbestedende overheid :
stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge BEL, Nathalie Mayens
+32 50448520
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Perceel nr.:
Contractant
LOT-0001
DEKEYSER CLEANING NV

Datum sluiting overeenkomst: 03/01/0001
inschrijvingen: 3
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 780
Laagste - Hoogste offerte: 30780.00 - 89400.00
DEKEYSER CLEANING NV
Criterias
AWARD
LOT-0001
cost (100) - Prijs

Extracten

BELGIË: DIENSTEN INZAKE AFVALWATER, AFVAL, REINIGING EN MILIEU
RAAMOVEREENKOMST TOT HET PERIODIEK ONDERHOUD EN INTERVENTIES VAN VETVANGPUTTEN EN KWS-AFSCHEIDERS

Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: stad Brugge
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Beschrijving: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Identificatiecode van de procedure: 21f55391-212e-4805-9565-848e31f496ec
Interne identificatiecode: PPP0IG-8820/4462/2023/8820
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

2.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Beschrijving: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Interne identificatiecode: 2023/8820

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Brugge (BE251)
Land: België
Aanvullende informatie: stad Brugge

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/01/2024
Looptijd: 12 Maand

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 3
De koper behoudt zich het recht voor aanvullende aankopen te doen bij de contractant, zoals hier beschreven: De opdracht bevat drie verlengingen.

5.1.6 Algemene informatie

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 100
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Informatie over de termijnen voor beroep: Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Raamovereenkomst, zonder hernieuwde oproep tot mededinging
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Bemiddelingsorganisatie: College van Burgemeester en Schepenen
Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: stad Brugge
Organisatie die het contract ondertekent: stad Brugge
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

6. Resultaten

Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: 30 780 Euro
Maximumwaarde van de raamovereenkomsten in deze procedure: 88 840 Euro

6.1 ID resultaat perceel: LOT-0001

Er is ten minste één winnaar gekozen.
Raamovereenkomst:
Maximumwaarde van de raamovereenkomst: 88 840 Euro

6.1.2 Informatie over winnaars

Winnaar:
Officiële naam: DEKEYSER CLEANING NV
Inschrijving:
Identificatiecode van de inschrijving: DEKEYSER CLEANING NV
Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: LOT-0001
Waarde van het resultaat: 30 780 Euro
De inschrijving is gerangschikt: neen
Onderaanneming: Neen
Waarde onderaanneming is bekend: neen
Percentage onderaanneming is bekend: neen
Informatie over het contract:
Identificatiecode van het contract: 2023/8820-1
Titel: Raamovereenkomst tot het periodiek onderhoud en interventies van vetvangputten en KWS-afscheiders
Datum van sluiting van het contract: 09/11/2023
De opdracht wordt gegund in het kader van een raamovereenkomst: neen
Organisatie die het contract ondertekent: stad Brugge

6.1.4 Statistische informatie

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:
Type van de ontvangen inschrijvingen: Inschrijvingen
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Type van de ontvangen inschrijvingen: Verzoeken tot deelname
Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: 3
Bereik van de inschrijvingen:
Waarde van de laagste ontvankelijke inschrijving: 30 780 Euro
Waarde van de hoogste ontvankelijke inschrijving: 89 400 Euro

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: stad Brugge
Registratienummer: BE 0207 528 035
Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Contactpunt: Nathalie Mayens
Telefoon: +32 50448520
Fax: +32 50344261
Internetadres: http://www.brugge.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die het contract ondertekent

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: College van Burgemeester en Schepenen
Registratienummer: BE 0207 528 035
Postadres: Burg 12
Stad: Brugge
Postcode: 8000
Land: België
Telefoon: +32 50448000
Rollen van deze organisatie:
Bemiddelingsorganisatie

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349996
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0005

Officiële naam: DEKEYSER CLEANING NV
Registratienummer: BE 0455 339 081
Postadres: ZANDSTRAAT 450
Stad: BRUGGE
Postcode: 8200
Land: België
Telefoon: +32 50315107
Fax: +32 50310460
Rollen van deze organisatie:
Inschrijver
Winnaar van deze percelen: LOT-0001
De winnaar is genoteerd op een gereglementeerde markt

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 68a9224a-5df2-472b-9bd8-78600b2ab043 - 01
Type formulier: Resultaat
Type aankondiging: Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 13/05/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 13/05/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking