N. 620966 - GAC_2023_02971 (72937672-6db5-4c3c-9011-d87b9e9d867a) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: MAS: vernieuwen 2 personenliften, inclusief onderhoud-, herstelling en wisselstukkencontract
Beknopte beschrijving : MAS: vernieuwen 2 personenliften, inclusief onderhoud-, herstelling en wisselstukkencontract
N. 620966 (72937672-6db5-4c3c-9011-d87b9e9d867a)
Referentienummer: GAC_2023_02971
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 04/09/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Antwerpen , Grote Markt 1, 2000 Antwerpen BEL
+32 3382500
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Erkenning
AWARD
LOT-0001
price - Prijs

Extracten

BELGIË: INSTALLEREN VAN LIFTEN
MAS: VERNIEUWEN 2 PERSONENLIFTEN, INCLUSIEF ONDERHOUD-, HERSTELLING EN WISSELSTUKKENCONTRACT

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Antwerpen
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: MAS: vernieuwen 2 personenliften, inclusief onderhoud-, herstelling en wisselstukkencontract
Beschrijving: MAS: vernieuwen 2 personenliften, inclusief onderhoud-, herstelling en wisselstukkencontract
Identificatiecode van de procedure: d8fd666c-b7ea-4917-8484-79823459dd05
Interne identificatiecode: GAC_2023_02971
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 45313100 Installeren van liften
Aanvullende classificatie (cpv): 50750000 Liftonderhoud

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: GAC_2023_02971 - 1
Beschrijving: De huidige twee liften in het Museum Aan de Stroom (MAS) dienen te worden vervangen. Hierbij wordt ook een onderhouds- en wisselstukkencontract afgesloten.
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Aanvullende aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 45313100 Installeren van liften
Aanvullende classificatie (cpv): 50750000 Liftonderhoud

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: Prijs
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 04/09/2024 09:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Antwerpen
Registratienummer: 0207500123_711
Postadres: Grote Markt 1
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Land: België
Telefoon: +32 3382500
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0308.356.862
Stad: Etterbeek
Land: België
Telefoon: 022349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: c62235e8-89a5-4620-98ca-b88cd16534d6 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking