N. 620967 - PPP01Y-1808/4175/24pat09380001tfe (f90d938f-a03e-4897-84c2-465196d0c6cd) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel
Beknopte beschrijving : vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
N. 620967 (f90d938f-a03e-4897-84c2-465196d0c6cd)
Referentienummer: PPP01Y-1808/4175/24pat09380001tfe
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 26/06/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Vlaams Brabant
Aanbestedende overheid :
Stad Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle BEL, Tom Feyen
+32 23659502
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - 2 relevante referentie projecten uitgevoerd op gelijkaardige wijze als lastenvwdn.Minimumeisen: 2 relevante referenties
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - bewijs van verzekering tegen beroepsrisicoMinimumeisen: bewijs
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - een passendze bankverklaring opgesteld overeenkomstig model bijlage 11 van kb van 18 april 2017Minimumeisen: bewijs
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers
AWARD
LOT-0001
cost (60) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Esthetiek
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Materiaalfiches

Extracten

BELGIË: AFWERKING VAN GEBOUWEN
VERNIEUWEN SANITAIR EN BRANDVRIJE WAND GELIJKVLOERS CC 'T VONDEL

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Halle
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel
Beschrijving: vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel
Identificatiecode van de procedure: d54f9971-561a-4acc-9624-ff1972d15295
Interne identificatiecode: PPP01Y-1808/4175/24pat09380001tfe
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45400000 Afwerking van gebouwen

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel
Beschrijving: vernieuwen sanitair en brandvrije wand gelijkvloers CC 't Vondel
Interne identificatiecode: 24pat09380001tfe

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45400000 Afwerking van gebouwen

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Possozplein 40
Stad: Halle
Postcode: 1500
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Land: België
Aanvullende informatie: CC 't Vondel

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/08/2024
Einddatum van de duur: 30/08/2024

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: 2 relevante referentie projecten uitgevoerd op gelijkaardige wijze als lastenvwdn.Minimumeisen: 2 relevante referenties
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: bewijs van verzekering tegen beroepsrisicoMinimumeisen: bewijs
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: een passendze bankverklaring opgesteld overeenkomstig model bijlage 11 van kb van 18 april 2017Minimumeisen: bewijs
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 60
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Esthetiek
Gewicht (punten, exact): 20
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Materiaalfiches
Gewicht (punten, exact): 20
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1808/1Y/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 26/06/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Stad Halle
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Stad Halle
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Halle
Registratienummer: BE0207535458
Postadres: Oudstrijdersplein 18
Stad: Halle
Postcode: 1500
Land: België
Contactpunt: Tom Feyen
Telefoon: +32 23659502
Internetadres: http://www.halle.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 704264251
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 1c88b990-89fd-4052-8406-fbf23b86d38e - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking