N. 621481 - PPP0YE-327/4102/IR/2024/233 (f1e7775a-2df0-4cb6-bef2-c2e3504a0201) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 21 juni 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Buitenaanleg DWM
Beknopte beschrijving : Buitenaanleg DWM
N. 621481 (f1e7775a-2df0-4cb6-bef2-c2e3504a0201)
Referentienummer: PPP0YE-327/4102/IR/2024/233
Publicatie datum: 07/06/2024
Uiterste datum: 01/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Werken
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Vzw Stijn, Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt BEL, Ireen Vanhelden
+32 475851927
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Ja
Criterias
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
SELECTION
LOT-0001
other [used] - Erkenning en registratie van aannemers
AWARD
LOT-0001
cost (1) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (2) - Kwaliteit
AWARD
LOT-0001
quality (3) - Uitvoeringstermijn
AWARD
LOT-0001
quality (4) - Garantietermijn

Extracten

BELGIË: WERKEN OP BOUWTERREIN
BUITENAANLEG DWM

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vzw Stijn
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Buitenaanleg DWM
Beschrijving: Buitenaanleg DWM
Identificatiecode van de procedure: 04d5d5f1-5b68-4629-963a-a9cf627e004a
Interne identificatiecode: PPP0YE-327/4102/IR/2024/233
Type procedure: Andere procedure in één fase
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45113000 Werken op bouwterrein

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Buitenaanleg DWM
Beschrijving: Buitenaanleg DWM
Interne identificatiecode: IR/2024/233

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Werken
Belangrijkste classificatie (cpv): 45113000 Werken op bouwterrein

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Galbergen 21
Stad: Mol
Postcode: 2400
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Turnhout (BE213)
Land: België
Aanvullende informatie: De Witte Mol

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/12/2024
Looptijd: 24 Maand

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Erkenning en registratie van aannemers
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De koper behoudt zich het recht voor de opdracht zonder verdere onderhandelingen te gunnen op basis van de oorspronkelijke inschrijvingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Volgorde van belang: 1
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Kwaliteit
Volgorde van belang: 2
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Uitvoeringstermijn
Volgorde van belang: 3
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Garantietermijn
Volgorde van belang: 4
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/327/YE/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 01/07/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 90 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Vzw Stijn
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures: Stijn vzw
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Vzw Stijn
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vzw Stijn
Registratienummer: 0439.452.461
Postadres: Kempische Steenweg 555
Stad: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpunt: Ireen Vanhelden
Telefoon: +32 475851927
Internetadres: http://www.stijn.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Stijn vzw
Registratienummer: 0439.452.461
Postadres: Kempische Steenweg 555
Stad: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Telefoon: +32 11198911
Internetadres: http://www.stijn.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die meer informatie geeft over beroepsprocedures

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Registratienummer: 0308.357.753
Postadres: Parklaan 25/2
Stad: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Telefoon: +32 11374154
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 6e612ad5-8f2a-4cf3-8235-112f607ba96a - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 07/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 07/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking