N. 635481 - PPP0D3-5546/4476/2024-050/AA (c368fbcd-a89c-4e26-9c30-5aa4a49e3afe) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Aankoop vuilnisbakken
Beknopte beschrijving : Aankoop vuilnisbakken
N. 635481 (c368fbcd-a89c-4e26-9c30-5aa4a49e3afe)
Referentienummer: PPP0D3-5546/4476/2024-050/AA
Publicatie datum: 19/06/2024
Uiterste datum: 23/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Stad Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk BEL, Veerle Leirs
+32 89654886
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Ja
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een referentielijst van gelijkaardige opdrachtenMinimumeisen: minimaal 3 referenties, gedurende de laatste drie jaren.
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
AWARD
LOT-0001
cost (50) - Prijs
AWARD
LOT-0001
quality (30) - Kwaliteit van de vuilnisbakken
AWARD
LOT-0001
quality (20) - Esthetische waarde

Extracten

BELGIË: VUILNISBAKKEN
AANKOOP VUILNISBAKKEN

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Stad Genk
Rechtsvorm van de koper: Lokale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Aankoop vuilnisbakken
Beschrijving: Aankoop vuilnisbakken
Identificatiecode van de procedure: 105609c8-fb6f-4c14-9721-e673566d38cd
Interne identificatiecode: PPP0D3-5546/4476/2024-050/AA
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44613700 Vuilnisbakken

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: Aankoop vuilnisbakken
Beschrijving: Aankoop vuilnisbakken
Interne identificatiecode: 2024-050/AA

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 44613700 Vuilnisbakken

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Wiemesmeerstraat 85
Stad: Genk
Postcode: 3600
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Wiemesmeerstraat 85 (TUD - Werkplaatsen)

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een referentielijst van gelijkaardige opdrachtenMinimumeisen: minimaal 3 referenties, gedurende de laatste drie jaren.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 50
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Kwaliteit van de vuilnisbakken
Gewicht (punten, exact): 30
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Esthetische waarde
Gewicht (punten, exact): 20
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5546/D3/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 23/07/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Informatie over de openbare opening:
Openingsdatum: 23/07/2024 10:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Wiemesmeerstraat 85 (TUD - Werkplaatsen)
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Stad Genk
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Stad Genk
Registratienummer: BE0207201797
Postadres: Stadsplein 1
Stad: Genk
Postcode: 3600
Land: België
Contactpunt: Veerle Leirs
Telefoon: +32 89654886
Fax: +32 89653470
Internetadres: http://www.genk.be/
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: Wiemesmeerstraat 85 (TUD - Werkplaatsen)
Registratienummer: BE0207201797
Postadres: Wiemesmeerstraat 85
Stad: Genk
Postcode: 3600
Land: België
Contactpunt: Tim Lenaerts
Telefoon: +32 89654732
Internetadres: http://www.genk.be/
Rollen van deze organisatie:
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0003

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0004

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931814266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: BRUSSEL
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0a019825-3101-44ff-bfad-1644f8e2431c - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 19/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 19/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking