N. 635301 - PPP06A-5716/4323/2024-4372 (4a742283-9fd0-4d6d-a6d1-31c5d2772a26) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: PATRI - Concessie cafetaria Trudo-Sporthal
Beknopte beschrijving : Vernieuwen concessie V-Bar vanaf 01 oktober 2024 voor een periode van 9 jaar tot 30 september 2033
N. 635301 (4a742283-9fd0-4d6d-a6d1-31c5d2772a26)
Referentienummer: PPP06A-5716/4323/2024-4372
Publicatie datum: 19/06/2024
Uiterste datum: 10/07/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-social (20)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, lichte regeling
Procedure type: Onbekend
Market type: Diensten
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Autonoom Gemeentebedrijf PATRI, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden BEL
+32 11701500
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Nee
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil [used] - Een nota waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over de nodige ervaring met horecaopdrachten. Minimumeisen: Idem
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: idem
SELECTION
LOT-0001
ef-stand [used] - Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: idem
SELECTION
LOT-0001
sui-act [used] - * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Voorstel van businessplan waaruit blijkt dat de uitbating op lange termijn rendabel kan zijn.
AWARD
LOT-0001
quality (25) - Plan van aanpak ten aanzien van de gebruikers van de sporthal
AWARD
LOT-0001
cost (50) - Prijs

Extracten

BELGIË: CAFETARIADIENSTEN
PATRI - CONCESSIE CAFETARIA TRUDO-SPORTHAL

Aankondiging van een opdracht – lichte regeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: PATRI - Concessie cafetaria Trudo-Sporthal
Beschrijving: Vernieuwen concessie V-Bar vanaf 01 oktober 2024 voor een periode van 9 jaar tot 30 september 2033
Identificatiecode van de procedure: 2c07397d-21c3-4a3d-90d5-42075ed2da6e
Interne identificatiecode: PPP06A-5716/4323/2024-4372
Type procedure: Andere procedure in één fase
Belangrijkste kenmerken van de procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55330000 Cafetariadiensten

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: (zie verklaring op erewoord)

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: PATRI - Concessie cafetaria Trudo-Sporthal
Beschrijving: Vernieuwen concessie V-Bar vanaf 01 oktober 2024 voor een periode van 9 jaar tot 30 september 2033
Interne identificatiecode: 2024-4372

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 55330000 Cafetariadiensten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Postadres: Sint-Jansstraat 26
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie: Trudo Sporthal

5.1.3 Geraamde duur

Begindatum: 01/10/2024
Einddatum van de duur: 30/09/2033

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De namen en beroepskwalificaties van het voor de uitvoering van de opdracht ingezette personeel moeten worden vermeld: Niet vereist
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: Een nota waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over de nodige ervaring met horecaopdrachten. Minimumeisen: Idem
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.Minimumeisen: idem
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Economische en financiële draagkracht
Beschrijving: Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.Minimumeisen: idem
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Criterium:
Type: Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen
Beschrijving: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen. * Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Gebruik van dit criterium: Gebruikt
Informatie over de tweede fase van een procedure in twee fasen:
De procedure verloopt in opeenvolgende fasen. In elke fase kunnen deelnemers afvallen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Voorstel van businessplan waaruit blijkt dat de uitbating op lange termijn rendabel kan zijn.
Gewicht (punten, exact): 25
Criterium:
Type: Kwaliteit
Naam:
Beschrijving: Plan van aanpak ten aanzien van de gebruikers van de sporthal
Gewicht (punten, exact): 25
Criterium:
Type: Kosten
Naam:
Beschrijving: Prijs
Gewicht (punten, exact): 50
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.11 Aanbestedingsstukken

Adres van de aanbestedingsstukken: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/5716/6A/2024

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Adres voor indiening: https://www.publicprocurement.be
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Varianten: Niet toegestaan
Inschrijvers mogen meer dan één inschrijving indienen: Niet toegestaan
Beschrijving van de financiële garantie: De concessionaris stelt een waarborg van 3 maanden concessievergoeding door middel van een bankwaarborg (een forfaitaire borgtocht van 5.000 euro)
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 10/07/2024 10:00 +02:00
Uiterste datum tot wanneer de inschrijving geldig moet blijven: 120 Dag
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: neen
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: neen

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt: Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Aanbieder van aanbestedingsdiensten: 3P Aanbieder van diensten

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Autonoom Gemeentebedrijf PATRI
Registratienummer: 0635.564.190
Postadres: Kazernestraat 13
Stad: Sint-Truiden
Postcode: 3800
Land: België
Telefoon: +32 11701500
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt
Organisatie die verzoeken tot deelname ontvangt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: 3P Aanbieder van diensten
Registratienummer: BE 0475.480.736
Stad: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: info@3p.eu
Telefoon: +32 3 294 30 51
Rollen van deze organisatie:
Aanbieder van aanbestedingsdiensten

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: BE 0931.814.266
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Stad: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 15416057-ab48-447b-a981-633be1a6d518 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht – lichte regeling
Verzenddatum van de aankondiging: 19/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 19/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking