N. 635304 - PG1911-102350 (2fe3ae37-1354-4020-aa2d-baca42f03353) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Gent UZ leveren wissels en kruising W2401 t&m W2404 + K2401
Beknopte beschrijving : Gent UZ leveren wissels en kruising
N. 635304 (2fe3ae37-1354-4020-aa2d-baca42f03353)
Referentienummer: PG1911-102350
Publicatie datum: 19/06/2024
Uiterste datum: 07/08/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (17)
Aankondiging van een opdracht – sectorale richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Leveringen
Regio: Antwerpen
Aanbestedende overheid :
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen BEL
+32 70220200
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Criterias
SELECTION
LOT-0001
tp-abil - zie opdrachtdocumenten

Extracten

BELGIË: SPOORWEGUITRUSTING
GENT UZ LEVEREN WISSELS EN KRUISING W2401 T&M W2404 + K2401

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Rechtsvorm van de koper: Publiekrechtelijke instelling onder zeggenschap van een regionale overheid
Activiteit van de aanbestedende dienst: Algemene overheidsdiensten
Activiteit van de aanbestedende instantie: Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Gent UZ leveren wissels en kruising W2401 t&m W2404 + K2401
Beschrijving: Gent UZ leveren wissels en kruising
Identificatiecode van de procedure: 4f557f54-5571-4503-85e1-05655cd004f0
Interne identificatiecode: PG1911-102350
Type procedure: Openbaar
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34940000 Spoorweguitrusting

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: PG1911-102350 - 1
Beschrijving: zie opdrachtdocumenten
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Leveringen
Belangrijkste classificatie (cpv): 34940000 Spoorweguitrusting

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Gent (BE234)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.4 Verlenging

Maximumaantal verlengingen: 0

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Technische en beroepsbekwaamheid
Beschrijving: zie opdrachtdocumenten

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Niet toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 07/08/2024 11:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Voorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de opdracht: zie opdrachtdocumenten
Financiële regeling: zie opdrachtdocumenten

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: neen

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad Van State
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Registratienummer: 0242069537_6473
Afdeling: VVM De Lijn - Techniek
Postadres: Motstraat 20
Stad: Mechelen
Postcode: 2800
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Mechelen (BE212)
Land: België
Telefoon: +32 70220200
Internetadres: https://www.delijn.be
Rollen van deze organisatie:
Koper
Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad Van State
Registratienummer: 9999999
Stad: Wetenschapsstraat 33 1040 Brussel
Land: België
Telefoon: 02
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: 0a715cb7-a48d-405a-b560-585fdaedace5 - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 19/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 19/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking