N. 635423 - JPS-BR1906 (a5222cdb-a241-47af-bb6b-c4b0547a76a9) Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
  Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
Onderwerp: Omgevingsaanleg Site BAAL
Beknopte beschrijving : Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor een nieuw omgevingsaanleg, en afbraak van de huidige.
N. 635423 (a5222cdb-a241-47af-bb6b-c4b0547a76a9)
Referentienummer: JPS-BR1906
Publicatie datum: 19/06/2024
Uiterste datum: 08/08/2024
Gunningsdatum:
 
Type: competition
cn-standard (16)
Aankondiging van een opdracht – algemene richtlijn, standaardregeling
Procedure type: Openbare procedure
Market type: Diensten
Regio: Limburg
Aanbestedende overheid :
Jongerenwerking Pieter Simenon, Martinus Van Gurplaan 45, 3920 Lommel BEL
+32 11544608
Publicatie JOUE: Nee
Publicatie BDA: Ja
Send Eten: Nee
Forum: Nee
Eauctions: Nee
Eawarding: Nee
Terms of reference documents: Nee
Accompanying documents: Ja
Overheidsopdracht gelezen/gecontroleerd door Govex: Ja
Extra informatie toegevoegd door Govex: Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
12/07/2024 d5052bba-cdfa-487f-a744-ddc16869e48a a5222cdb-a241-47af-bb6b-c4b0547a76a9 2
19/06/2024 b75defb2-35b6-4b7c-8ea7-c082064005ec a5222cdb-a241-47af-bb6b-c4b0547a76a9 1
Criterias
SELECTION
LOT-0001
other - Zie administratieve bepalingen
AWARD
LOT-0001
price - economisch meest rendabele

Extracten

BELGIË: LANDSCHAPS- EN TUINAANLEGDIENSTEN
OMGEVINGSAANLEG SITE BAAL

Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling

1. Koper

1.1 Koper

Officiële naam: Jongerenwerking Pieter Simenon
Rechtsvorm van de koper: Centrale overheidsinstantie
Activiteit van de aanbestedende dienst: Gezondheid

2. Procedure

2.1 Procedure

Titel: Omgevingsaanleg Site BAAL
Beschrijving: Dit bestek beschrijft de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor een nieuw omgevingsaanleg, en afbraak van de huidige.
Identificatiecode van de procedure: 7462ea01-f63e-4b0b-b0e4-7dccc4766626
Interne identificatiecode: JPS-BR1906
Type procedure: Openbaar
De procedure wordt versneld: neen
Rechtvaardiging voor de versnelde procedure:
Belangrijkste kenmerken van de procedure:

2.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71421000 Landschaps- en tuinaanlegdiensten

2.1.3 Waarde

Geraamde waarde exclusief btw: 197 810,95 Euro

2.1.4 Algemene informatie

Rechtsgrondslag:
Richtlijn 2014/24/EU

2.1.6 Gronden voor uitsluiting

Louter nationale uitsluitingsgronden: zie bestek voor volledige lijst uitsluitingsgronden

5. Perceel

5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0001

Titel: JPS-BR1906 - 1
Beschrijving: Omgevingsaanleg Site BAAL
Interne identificatiecode: 1

5.1.1 Doel

Aard van het contract: Diensten
Belangrijkste classificatie (cpv): 71421000 Landschaps- en tuinaanlegdiensten

5.1.2 Plaats van uitvoering

Onderverdeling land (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)
Land: België
Aanvullende informatie:

5.1.3 Geraamde duur

Andere looptijd: Onbekend

5.1.6 Algemene informatie

Voorbehouden deelname: Deelname is niet voorbehouden.
Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd
De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen

5.1.9 Selectiecriteria

Criterium:
Type: Andere
Beschrijving: Zie administratieve bepalingen

5.1.10 Gunningscriteria

Criterium:
Type: Prijs
Naam:
Beschrijving: economisch meest rendabele
Beschrijving van de methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt:
Rechtvaardiging voor het niet vermelden van de weging van de gunningscriteria:

5.1.12 Voorwaarden van de aanbesteding

Voorwaarden voor indiening:
Elektronische indiening: Vereist
Talen waarin inschrijvingen of verzoeken tot deelname kunnen worden ingediend: Nederlands
Elektronische catalogus: Toegestaan
Een geavanceerd(e) of gekwalificeerd(e) elektronisch(e) handtekening of zegel (zoals omschreven in Verordening (EU) nr. 910/2014) is vereist
Uiterste datum voor de ontvangst van inschrijvingen: 08/08/2024 12:00 +02:00
Voorwaarden van het contract:
De uitvoering van de opdracht moet plaatsvinden binnen het kader van programma’s voor maatwerkbedrijven: Neen
Elektronische facturering: Vereist
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing: ja
Er zal worden gebruikgemaakt van elektronische betaling: ja

5.1.15 Technieken

Raamovereenkomst:
Geen raamovereenkomst
Informatie over het dynamische aankoopsysteem:
Geen dynamisch aankoopsysteem
Elektronische veiling: ja

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie

Organisatie voor beroepsprocedures: Raad van State
TED eSender: FOD Beleid en Ondersteuning

8. Organisaties

8.1 ORG-0001

Officiële naam: Jongerenwerking Pieter Simenon
Registratienummer: 0408336346_3607
Postadres: Martinus Van Gurplaan 45
Stad: Lommel
Postcode: 3920
Onderverdeling land (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Land: België
Telefoon: +32 11544608
Fax: +32 11553301
Rollen van deze organisatie:
Koper

8.1 ORG-0002

Officiële naam: FOD Beleid en Ondersteuning
Registratienummer: BE001
Postadres: Simon Bolivarlaan 30, bus 1
Stad: Brussel
Postcode: 1000
Onderverdeling land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: België
Telefoon: +32 2 740 80 00
Rollen van deze organisatie:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Officiële naam: Raad van State
Registratienummer: 0931.814.266
Stad: Brussel
Land: België
Telefoon: 32(0)2 234 96 11
Rollen van deze organisatie:
Organisatie voor beroepsprocedures

11. Informatie over een aankondiging

11.1 Informatie over een aankondiging

Identificatiecode/versie van de aankondiging: b75defb2-35b6-4b7c-8ea7-c082064005ec - 01
Type formulier: Mededinging
Type aankondiging: Aankondiging van een opdracht of concessie – standaardregeling
Verzenddatum van de aankondiging: 19/06/2024 00:00 +02:00
Aankondiging datum verzending (eSender): 19/06/2024 00:00 +02:00
Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: Nederlands

11.2 Informatie over de bekendmaking