Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329851 (2019-500590)
Referentienummer:TMVW-DOM-053-14-000-Z-F05_0
Publicatie datum:09/01/2019
Uiterste datum:11/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht, nutssectoren
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
DOM-053-14-000-Z Werken Lindekouter te Erpe-Mere
Beknopte beschrijving:
Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Lindekouter tussen de Oudenaardsesteenweg (N46) en de Beekstraat op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere.
Aanbestedende overheid:
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening, Stropstraat 1, 9000 GENT BE, Patrick Rombaut
+32 92425733
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
30/01/2019 2019-502807 2019-500590 0_E2
09/01/2019 2019-500590 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Stropstraat 1
GENT
9000
Patrick Rombaut
Telefoon: +32 92425733
patrick.rombaut@farys.be
www.farys.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329851
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329851
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=TMVW-DOM-053-14-000-Z-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


DOM-053-14-000-Z Werken Lindekouter te Erpe-Mere


TMVW-DOM-053-14-000-Z-F05_0

Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Lindekouter tussen de Oudenaardsesteenweg (N46) en de Beekstraat op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere.


Erpe-Mere


Het uitvoeren van riolerings- en wegeniswerken in de Lindekouter tussen de Oudenaardsesteenweg (N46) en de Beekstraat op het grondgebied van de gemeente Erpe-Mere.


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 90

De onderhavige opdracht betreft de aanleg van nieuwe wegen en riolering (gescheiden stelsel + grachten) in Lindekouter vanaf de N46 tot kruispunt Beekstraat. Zone Beekstraat tot Spoorweg zal als voorwaardelijk (facultatief) hoofdstuk voorzien worden.

Aan één hoofdstuk in de meetstaat werd een voorwaardelijk (facultatief) karakter gegeven.

De uitvoeringstermijn bedraagt 90 werkdagen. (incl. alle facultatieve hoofdstukken: 80 + 10 werkdagen).


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: 3, Categorie: C


zie bestek


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-11
Plaatselijke tijd: 11:45
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-08-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-02-11
Plaatselijke tijd: 11:45

FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 GENT


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
http://www.raadvst-consetat.be
Beroepsprocedure

15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkhied en 60 dagen bij annulatie beroep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing


Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349499
http://www.raadvst-consetat.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-09