Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329858 (2019-500629)
Referentienummer:Zonhoven-PPP0B9-502/9001/861.1 - I-F02_0
Publicatie datum:09/01/2019
Uiterste datum:12/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Limburg
Onderwerp:
Verbouwing en uitbreiding van gemeentelijke werkplaatsen en magazijnen
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Zonhoven, Kerkplein 1, 3520 Zonhoven BE, De heer Ronny Peeters
+32 11810484
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Zonhoven
Kerkplein 1
Zonhoven
3520
De heer Ronny Peeters
Telefoon: +32 11810484
ronny.peeters@zonhoven.be
www.zonhoven.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/502/B9/2018
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Verbouwing en uitbreiding van gemeentelijke werkplaatsen en magazijnen


861.1 - IV 067

zie II.2.4


Gemeentelijke werkplaatsen, Industrieweg Zuid 1437 te 3520 Zonhoven


Verbouwing en uitbreiding van gemeentelijke werkplaatsen en magazijnen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 150

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-06-12
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 11:00

Gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Telefoon: +32 22349611
info@raadvanstate.be
www.raadvanstate.be
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-09