Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329882 (2019-500631)
Referentienummer:De Mandel cvba-PPP0LZ-304/9001/S-38-39-4-F02_0
Publicatie datum:09/01/2019
Uiterste datum:14/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Renovatie schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen en Klerken
Beknopte beschrijving:
De opdracht omvat een beperkte renovatie van het schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen, Klerken.
Aanbestedende overheid:
De Mandel cvba, Groenestraat 224, 8800 Roeselare BE, De heer Jaimy Cottenier
+32 51233547
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


De Mandel cvba
Groenestraat 224
Roeselare
8800
De heer Jaimy Cottenier
Telefoon: +32 51233547
jaimy.cottenier@demandel.be
Fax: +32 51233508
www.demandel.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/304/LZ/2018
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Renovatie schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen en Klerken


S_38_39_40

De opdracht omvat een beperkte renovatie van het schrijnwerk van woningen te Diksmuide, Esen, Klerken.


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Schrijnwerk Perceel A Diksmuide


Perceel nr.: 1

Diksmuide


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 120

Schrijnwerk Perceel B Esen


Perceel nr.: 2

Esen


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 100

Schrijnwerk Perceel C Klerken


Perceel nr.: 3

Klerken


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 100

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


Vereiste erkenning: Perceel A: D5 Klasse 1

Perceel B: D5 Klasse 3

Perceel C: D5 Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 10:30
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-06-14
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-02-14
Plaatselijke tijd: 10:30

Vergaderzaal De Mandel, Groenestraat 224, 8800 Roeselare


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement Kortrijk
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-09