Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 329862 (2019-500600)
Referentienummer:AQFINFRA-V0057012-F50_0
Publicatie datum:09/01/2019
Uiterste datum:12/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Werken
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
V0057012 - Schilde, Vervangen van laagspanningsbord v/d voorbezinktank en de regenbezinktank + ombouwen van kabelhaspel door kabelwagen
Beknopte beschrijving:
V0057012 - Schilde, Vervangen van laagspanningsbord v/d voorbezinktank en de regenbezinktank + ombouwen van kabelhaspel door kabelwagen
Aanbestedende overheid:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar BE, Dhr. Dirk De Waele
+32 34504511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer: 0440.691.388_173
Dijkstraat 8
Aartselaar
2630
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon: +32 34504511
aanbestedingen@aquafin.be
Fax: +32 34583020
www.aquafin.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329862
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329862
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-V0057012-F50
Vennootschap van privaatrecht
Waterzuivering

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


V0057012 - Schilde, Vervangen van laagspanningsbord v/d voorbezinktank en de regenbezinktank + ombouwen van kabelhaspel door kabelwagen


Antwerpen


V0057012 - Schilde, Vervangen van laagspanningsbord v/d voorbezinktank en de regenbezinktank + ombouwen van kabelhaspel door kabelwagen


AFDELING: PROCEDURE


AQFINFRA-V0057012-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-12
Plaatselijke tijd: 11:10

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-01-09