Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332492 (2019-503767)
Referentienummer:Lochristi-PPP06S-766/9001/2018/042-F02_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:13/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, Schoolstraat en Dorpsstraat
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Lochristi, Dorp-West 52, 9080 Lochristi BE, De heer Christoph De Fré
+32 93268826
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Lochristi
Nationaal identificatienummer: BE0207 452 514
Dorp-West 52
Lochristi
9080
De heer Christoph De Fré
Telefoon: +32 93268826
christoph.de.fre@lochristi.be
Fax: +32 93269233
www.lochristi.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/766/6S/2018
https://eten.publicprocurement.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, Schoolstraat en Dorpsstraat


2018/042

zie II.2.4


Kapelleken, Schoolstraat, Dorpsstraat, Koning-Albertlaan


De uitvoering van de werken gebeurt in volgende 5 hoofdfases:

- fase 1: kruispunt Dorpsstraat - Koning-Albertlaan + volledige afwerking bovenbouw kruispunt

- fase 2: tussen Koning-ALbertlaan en Bijlokelaan (incl. plateau)

- fase 3: tussen Bijlokelaan en Graslaan (incl. plateau)

- fase 4: tussen Graslaan en Hijftestraat + Kapelleken tussen bypass en Schoolstraat

- fase 5: fietspad rotonde Hijftestraat


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 220

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* De attesten als bedoeld in art. 62 en 63 koninklijk besluit van 18 april 2017 zullen door de aanbestedende overheid worden opgevraagd.

* de inschrijvers worden gevraagd een recent uittreksel van strafregister bij hun offerte te voegen


1. - Uittreksel uit het strafregister (of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon)


1. - Uittreksel uit het strafregister (of evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder en/of de gemachtigde ondertekenaar van de offerte;

- Uittreksel uit het strafregister (of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst) niet ouder dan 6 maand op de uiterste datum van indiening van de offertes, waaruit de professionele integriteit blijkt van de inschrijver (indien inschrijving van rechtspersoon)


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-13
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-07-11
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-03-13
Plaatselijke tijd: 11:00

Collegezaal


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07