Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332499 (2019-503746)
Referentienummer:Mol-PPP07D-2216/9003/2019/01N-F02_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:05/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud van het openbaar groen 2019 door sociale tewerkstelling - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Gemeente Mol, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol BE, Mevrouw Natasha Dexters
+32 14330939
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Gemeente Mol
Nationaal identificatienummer: MOL
Molenhoekstraat 2
Mol
2400
Mevrouw Natasha Dexters
Telefoon: +32 14330939
aankoopdienst@gemeentemol.be
Fax: +32 14330846
www.gemeentemol.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/2216/7D/2018

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Onderhoud van het openbaar groen 2019 door sociale tewerkstelling - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/01ND

zie II.2.4


diverse locaties


Onderhoud van het openbaar groen 2019 door sociale tewerkstelling


Gunningscriteria
Prijs
Aanvang 2019-04-01
Einde 2019-12-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Er dient een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's te worden meegegeven


1. * Beschrijving van de werkmethode voor het onkruidvrij houden van beplanting en verharde oppervlakten, rekening houdend met het verbod op het gebruik van fytofarmaceutische producten.


1. De werkmethode moet duidelijk omschreven staan


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-05
Plaatselijke tijd: 11:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-07-03

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Gouverneur van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen
2018
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07