Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332501 (2019-503768)
Referentienummer:SGR25-PPP127-107/9004/2019/108-F02_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:06/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen kleedkamers en douche ruimtes Jan Vefijn - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Beknopte beschrijving:
zie II.1.1
Aanbestedende overheid:
Scholengroep impact, Rijselstraat 3 B, 8200 Sint-Michiels BE, De heer Wim Speecke
+32 50800074
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Scholengroep impact
Rijselstraat 3 B
Sint-Michiels
8200
De heer Wim Speecke
Telefoon: +32 50800074
wim.speecke@scholengroepimpact.be
Fax: +32 50637168
http://www.scholengroepimpact.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/107/127/2019
https://eten.publicprocurement.be
Onderwijs

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Uitnodiging tot indienen offerte - Vernieuwen kleedkamers en douche ruimtes Jan Vefijn - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


2019/108

zie II.1.1


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

afbraak- en opbouwwerken


Perceel nr.: 1

BS Assebroek Jan Fevijn, Daverlostraat 132 te 8310 Assebroek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-07-05

Sanitair en verwarming


Perceel nr.: 2

BS Assebroek Jan Fevijn, Daverlostraat 132 te 8310 Assebroek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-07-05

PVC wand-en vloerbekleding


Perceel nr.: 3

BS Assebroek Jan Fevijn, Daverlostraat 132 te 8310 Assebroek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-07-05

basketbaldoelen/ AED-toestel


Perceel nr.: 4

BS Assebroek Jan Fevijn, Daverlostraat 132 te 8310 Assebroek


zie II.2.1


Gunningscriteria
Prijs
Einde 2019-07-05

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

* Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2

D11 (Pleister- en raapwerk), Klasse 2

D13 (Verfwerk), Klasse 2

D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 2

D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 2

D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2

D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 2

D29 (Vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren), Klasse 2

D4 (Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd), Klasse 2

G5 (Afbraakwerken), Klasse 2

M (Elektronische uitrustingen), Klasse 2


AFDELING: PROCEDURE


Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-06
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-06-04

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.


Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen
Kazernevest 3
Brugge
8000
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07