Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332502 (2019-503769)
Referentienummer:VWZ-PPP12M-66/9002/2012/0594/-F02_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:18/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Werken
Regio: Oost-Vlaanderen
Onderwerp:
Woonsite Clementine: Bouw van 16 huurwoningen met bijhorende (beperkte) infrastructuur
Beknopte beschrijving:
zie II.2.4
Aanbestedende overheid:
Volkswelzijn cvba, Serbosstraat 2/16, 9200 Dendermonde BE, De heer Christoph Baele
+32 52258214
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Nee
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Volkswelzijn cvba
Nationaal identificatienummer: VWZ
Serbosstraat 2/16
Dendermonde
9200
De heer Christoph Baele
Telefoon: +32 52258214
christoph.baele@volkswelzijn.be
Fax: +32 52213147
www.volkswelzijn.be
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/66/12M/2019
ARCHITECTEN-EN STUDIEBUREAU DENC!-STUDIO BV BVBA
Nationaal identificatienummer: 864371651
Voorhavenlaan 31, Bus 002
Gent
9000
De heer Andreas Gossye
Telefoon: +32 93738343
andreas.gossye@denc-studio.be
Fax: +32 93738363
www.denc-studio.be
Sociale huisvestingsmaatschappij

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Woonsite Clementine: Bouw van 16 huurwoningen met bijhorende (beperkte) infrastructuur


2012/0594/02

zie II.2.4


Geraamde totale waarde: 2186128.43

Van Langenhovenstraat 161 te St-Gillis bij Dendermonde


Bouw van 16 huurwoningen aan 2 straatzijdes (Van Langenhovestraat te St-Gillis bij Dendermonde). De geplande infrastructuur beperkt zich enkel toch het inrichten van een speelterrein/overstromingsgebied en aanleg van wegenis voor trage gebruikers


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in dagen 580

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.


1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.


1. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.


Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 6

C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


AFDELING: PROCEDURE


Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-18
Plaatselijke tijd: 10:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-09-09
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
Datum: 2019-03-18
Plaatselijke tijd: 10:00

Volkswelzijn cvba, Vergaderzaal


Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde
nvt
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07