Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 332494 (2019-503743)
Referentienummer:IBZ-ADIB-ELECT 05/2019-F50_0
Publicatie datum:07/02/2019
Uiterste datum:18/02/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Diensten
Regio: Brussel
Onderwerp:
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING BETREFFENDE DE VERZEKERING VAN DE LEDEN VAN DE KIESBUREAUS
Beknopte beschrijving:
Deze opdracht is een dienstenopdracht die betrekking heeft op de verzekering van de leden van de kiesbureaus bij de verkiezingen van 26 mei 2019.Het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek, bepaalt dat de Minister van Binnenlandse Zaken een verzekeringspolis kan afsluiten om de schade te dekken die de leden van de kiesbureaus bij de uitoefening van hun functie of tijdens de verplaatsing van en naar hun kiesbureau kunnen oplopen.
Aanbestedende overheid:
Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium Koloniesstraat 11, 1000 Brussel BE
+32 5182038
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Nee
Versies
Publicatie datum NO_DOC_EXT Relatie Versie
14/02/2019 2019-504431 2019-503743 0_E2
07/02/2019 2019-503743 0

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Algemene Directie Instellingen en Bevolking
Nationaal identificatienummer: 0308.356.862_113
Park Atrium Koloniesstraat 11
Brussel
1000
Telefoon: +32 5182038
raoufou.abou@rrn.fgov.be
http://eid.belgium.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332494
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332494
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=IBZ-ADIB-ELECT+05%2F2019-F50

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING BETREFFENDE DE VERZEKERING VAN DE LEDEN VAN DE KIESBUREAUS


Deze opdracht is een dienstenopdracht die betrekking heeft op de verzekering van de leden van de kiesbureaus bij de verkiezingen van 26 mei 2019.

Het koninklijk besluit van 13 november 1991 tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek, bepaalt dat de Minister van Binnenlandse Zaken een verzekeringspolis kan afsluiten om de schade te dekken die de leden van de kiesbureaus bij de uitoefening van hun functie of tijdens de verplaatsing van en naar hun kiesbureau kunnen oplopen.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


AFDELING: PROCEDURE


IBZ-ADIB-ELECT 05/2019-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-02-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-02-07