Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 335656 (2019-507327)
Referentienummer:HeLics-2019/Helics/toegangsvergunning-F02_0
Publicatie datum:13/03/2019
Uiterste datum:12/04/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Mededingingsprocedure met onderhandeling
Market type:Diensten
Regio: Vlaams Brabant
Onderwerp:
Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).
Beknopte beschrijving:
Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).
Aanbestedende overheid:
HeLics, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven BE, Bram Vermeir
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


HeLics
Nationaal identificatienummer: 0863.784.109_23142
Professor Van Overstraetenplein 1
Leuven
3000
Bram Vermeir
bram.vermeir@leuven.be
http://www.publicprocurement.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335656
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335656
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HeLics-2019%2FHelics%2Ftoegangsvergunning-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).


HeLics-2019/Helics/toegangsvergunning-F02_0

Ontwikkeling en levering van software voor whitelistbeheer (toegangsvergunning).


Geraamde totale waarde: 80000.00

stad Leuven


Leveren en installeren van een softwaretoepassing voor het beheren van whitelists, inclusief hosting, onderhoud en updates na oplevering.


Gunningscriteria
Waarde zonder btw 80000.00
Looptijd in maanden 24

Het opdrachtgevend bestuur voorziet een looptijd van de overeenkomst van 2 jaar. Deze looptijd wordt evenwel maximaal 2 keer stilzwijgend met 12 maanden verlengd. De maximale duurtijd is aldus 4 jaar.


AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-12
Plaatselijke tijd: 12:00
De inschrijving moet geldig blijven tot 2019-05-31

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-13