Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 335662 (2019-507335)
Referentienummer:OVAM-DOS 7022 - RO190302-F02_0
Publicatie datum:13/03/2019
Uiterste datum:24/04/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Openbare procedure
Market type:Diensten
Regio: Antwerpen
Onderwerp:
Begeleiding van saneringsplichtigen
Beknopte beschrijving:
Begeleiding van saneringsplichtigen
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen BE
+32 15284511
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Ja
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Stationsstraat 110
Mechelen
2800
Telefoon: +32 15284511
joke.rottiers@ovam.be
http://www.ovam.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335662
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335662
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+7022+-+RO190302-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Begeleiding van saneringsplichtigen


OVAM-DOS 7022 - RO190302-F02_0

Begeleiding van saneringsplichtigen


Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

Uitvoeren van begeleidingsopdrachten in de provincies Oost- en West-Vlaanderen


Perceel nr.: 1

Begeleiding van saneringsplichtigen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

Uitvoeren van begeleidingsopdrachten in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg


Perceel nr.: 2

Begeleiding van saneringsplichtigen


Gunningscriteria
Prijs
Looptijd in maanden 24

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING: PROCEDURE

Openbare procedure
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-24
Plaatselijke tijd: 10:15
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-04-24
Plaatselijke tijd: 10:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-13