Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 335670 (2019-507345)
Referentienummer:AIKO-F757-F02_0
Publicatie datum:13/03/2019
Uiterste datum:09/04/2019
Attributie datum:
 
Type:Aankondiging van opdracht
Procedure type:Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
Market type:Werken
Regio: West-Vlaanderen
Onderwerp:
systeembouw: 2 klaslokalen en refter
Beknopte beschrijving:
systeembouw: 2 klaslokalen en refter. Algemene aanneming, ruwbouw afwerking, technieken, omgevingsaanleg
Aanbestedende overheid:
VZW PoelbergOmmeland, Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt BE, Pieter Devos
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Ja
Send Eten:Ja
Forum:Nee
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Nee

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


VZW PoelbergOmmeland
Nationaal identificatienummer: 0438.885.408_526561
Ontvangerstraat 9
Tielt
8700
Pieter Devos
pieter.devos@sbrt.be
https://www.poelbergommeland.be/
www.aiko.be
AIKO architecten en ingenieurs cvba
stationsplein 6
Maldegem
9990
jo verstraete
jov@aiko.be
http://www.aiko.be
VZW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


systeembouw: 2 klaslokalen en refter


AIKO-F757-F02_0

systeembouw: 2 klaslokalen en refter. Algemene aanneming, ruwbouw afwerking, technieken, omgevingsaanleg


VBS Mikado, Brouwerijstraat 2A, 8720 Markegem - Dentergem


systeembouw 2 klassen en een refter


Gunningscriteria
Looptijd in dagen 75

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCI√čLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN


erkenning


Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1


AFDELING: PROCEDURE

Mededingingsprocedure met onderhandeling Versnelde procedure, Motivering:

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-04-09
Plaatselijke tijd: 14:00
Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN


Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-13