Gelieve hieronder de geselecteerde Belgische overheidsopdracht te vinden.
N. 335659 (2000-000000)
Referentienummer:FEDASIL_MP-2018 2266-F50_0
Publicatie datum:13/03/2019
Uiterste datum:27/03/2019
Attributie datum:
 
Type:Vereenvoudigde aankondiging van opdracht
Procedure type:Concurrentiegerichte dialoog
Market type:Leveringen
Regio: Brussel
Onderwerp:
Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil
Beknopte beschrijving:
Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil
Aanbestedende overheid:
FEDASIL_MP, Rue des Chartreux 21, 1000 Bruxelles BE
+32 2134390
Publicatie JOUE:Nee
Publicatie BDA:Nee
Send Eten:Ja
Forum:Ja
Eauctions:Nee
Eawarding:Nee
Terms of reference documents:Nee
Accompanying documents:Ja

Extracten


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST


FEDASIL_MP
Nationaal identificatienummer: 0860.737.913_554024
Rue des Chartreux 21
Bruxelles
1000
Telefoon: +32 2134390
supportMP@fedasil.be
http://www.fedasil.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335659
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335659
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FEDASIL_MP-2018+2266-F50
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=23516

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT


Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil


Overheidsopdracht betreffende de aankoop van licenties voor besturingssysteem van het servertype voor Fedasil


AFDELING: PROCEDURE


FEDASIL_MP-2018 2266-F50_0
Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-03-27
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-03-13
BE001
Referentie van de aankondiging: 2019-507323
Helpdesk e-Procurement
Telefoon: +32 27408000
revise@publicprocurement.be